Academic journal article Suvremena Lingvistika

Branka Barcot Lingvokulturologija I Zoonimska Frazeologija, Hrvatska Sveucilisna Naklada, 2017., 394 Stranice

Academic journal article Suvremena Lingvistika

Branka Barcot Lingvokulturologija I Zoonimska Frazeologija, Hrvatska Sveucilisna Naklada, 2017., 394 Stranice

Article excerpt

Knjiga Branke Barcot Lingvokulturologija i zoonimska frazeologija sastoji se od uvodnoga dijela, Uest opsePnih teorijskih poglavlja (Konture i imanentne znacajke frazeologije u okrilju jezikoslovlja, LingvokulturoloUki pogled na frazeologiju, Kulturna zoologija i zoonimska frazeologija, Asocijativno ispitivanje i strukturno--semanticka analiza prikupljenoga korpusa, LingvokulturoloUka analiza frazema, LingvokulturoloUki osvrt na jezicnu sliku svijeta (divlje Pivotinje) Hrvata, Rusa i Nijemaca) te poglavlja teorijsko--prakticnoga karaktera pod naslovom Ideografska klasifikacija i trojezicni ideografski rjecnik. Slijede Zakljucak, Trojezicni rjecnik asocijacija: divlje Pivotinje, Rjecnik lingvokulturoloUkih pojmova, Prilog s anketama, Literatura, Kazalo imena, Kazalo imena koja se pojavljuju na cirilici te BiljeUka o autorici.

U poglavlju koje otvara knjigu, naslovljenome Konture i imanentne znacajke frazeologije u okrilju jezikoslovlja, autorica sustavno i vrlo objektivno daje pregled razvoja frazeologije kao samostalne jezikoslovne discipline, neovisne o leksikologiji i inim disciplinama, i to u Hrvatskoj, Rusiji i Njemackoj, ali s posebnim naglaskom na Rusiju kao kolijevku frazeologije (str. 15-21). Branka Barcot upozorava na neusustavljenost nazivlja te nepoPeljnu raznolikost, odnosno terminoloUki pluralizam osnovne jedinice frazeoloUkoga sustava, Uto je ujedno i naslov jednoga potpoglavlja (str. 30-32). Naime, sve je ociglednija zbrka zbog razlicitoga definiranja ustaljenih desemantiziranih sveza, njihova tumacenja i, dakako, usvajanja. Kao kljucna za razumijevanje frazema, navedena su i njihova glavna obiljePja.

Imajuci na umu i potencijalne citatelje koji se do sada nisu susretali s frazeoloUkim radovima i (ili) nisu imali priliku upoznati se s frazeoloUkim (i frazeografskim) teorijskim postavkama, Branka Barcot veoma podrobno opisuje pristupe proucavanju frazema. Vec u uvodnome dijelu potpoglavlja naslovljenoga Pristupi proucavanju frazema (str. 32) upozorava na raznolikost pristupa i do danas aktualnih u frazeologiji. U okviru strukturnoga aspekta u proucavanju frazema, uz sad vec prihvacenu raUclambu na frazeme fonetske rijeci (minimalne frazeme), frazeme sveze rijeci (skupove rijeci), frazeme recenicne stukture, polusloPenice i poredbene frazeme, autorica izdvaja i jednorjecne frazeme. Branka Barcot poziva se na Cermaka, koji smatra da >>frazeolozi koji negiraju postojanje leksickih frazema ignoriraju ocitu vezu izmedu viUih razina i razine morfloloUih kombinacija<< (str. 36) i upozorava da se u knjizi >>prihvaca Cermakova teza o idiomaticnosti kombiniranja morfema unutar jednog leksema<< (str. 37) te navodi primjere iz prikupljenoga njemackog korpusa. Sve to upucuje na zakljucak da i autorica, posve razumljivo, zagovara da se i u postojecu raUclambu hrvatskih frazema uvedu jednorjecni frazemi, a za cim se vec u viUe navrata pokazala jasna potreba.

Slijedi upoznavanje sa semantickim aspektom u proucavanju frazema, zatim kognitivnolingvistickim (vaPnost konceptualne metafore), psiholingvistickim, komunikativno--pragmatickim te naposljetku lingvokulturoloUkim aspektom (str. 38-44).

U drugome poglavlju, pod naslovom LingvokulturoloUki pogled na frazeologiju (str. 45), autorica predstavlja lingvokulturologiju, samostalnu, zasebnu jezikoslovnu disciplinu, u Hrvatskoj joU nepoznatu, koja nastaje 90-ih godina 20. st. u Rusiji, a sam termin vezan je uz frazeoloUku Ukolu V. N. Telije te uz radove V. A. Maslove, V. V. Vorob'eva, J. S. Stepanova, N. D. Arutjunove i dr. (2017: 45). Valja izdvojiti kako B. Barcot navodi da su od kraja 20. st., dakle, svega nekoliko godina od etabliranja lingvokulturologije, u Moskvi aktivne joU cetiri lingvokulturoloUke Ukole i to J. S. Stepanove, N. D. Arutjunove, V. N. Telije ili moskovska Ukola lingvokulturoloUke analize frazema te Ukola V. V. Vorob'?va, V. M. eakleina i dr. (str. 48). Osim predstavljenih glavnih teorijskih postavki lingvokulturologije, Branka Barcot upoznaje citatelja i s razradenim terminoloUkim aparatom (str. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.