Academic journal article CEPS Journal : Center for Educational Policy Studies Journal

Visual Art Education: Between Spatial Sustainable Development and the Image of Architecture

Academic journal article CEPS Journal : Center for Educational Policy Studies Journal

Visual Art Education: Between Spatial Sustainable Development and the Image of Architecture

Article excerpt

If we consider the role of education and its implications in the formation of a critical and conscious user of architecture, it is obvious that the development of educational strategies related to the sustainable development of our common space and environment becomes fundamental. Among the objectives of art education, we should consider our commitment with authentic and actual problems in our societies. One of them is the awareness of the characteristics of the built environment. Our cities are, in fact, the results of time-space plasters that function as units of spatial experiences in everyday life. The oldest buildings are iconic points of reference, and their simple presence produces a collection of unique meanings to the collective memory of a culture. Their demolition would in many cases injure the cities' images and memory. The main question is how to develop programs at all educational levels to promote critical and responsible attitudes towards the common environment covering all the aspects that shape the concepts of sustainable spatial development. However, it is not possible to create strategies without proper information about the views of the students. The collection and analysis of this views is the main theme of the paper. It is supported by an empirical research on the image of architecture and the environment, held among secondary school students. The research is based on the idea that one of the most efficient critical attitudes towards the world would be to develop an unconditional connection of art work with »everyday life conditions« to promote the education of critical and responsible »perceivers « of the environment.

Keywords: Architecture, Spatial perception, Sustainable development, The role of art education, Educational strategies

* Razvijanje vzgojno-izobrazevalnih strategij, povezanih s trajnostnim razvojem, na podrocju prostora in okolja je pomembno, ko je oblikovanje kriticnega in zavednega uporabnika arhitekture ena izmed nalog vzgojno-izobrazevalnega procesa. Eden izmed ciljev likovne vzgoje mora biti tudi prepoznavanje aktualnih in avtenticnih problemov nase druzbe. Med njimi je tudi ozavescenost o znacilnostih nase grajene okolice. Dejansko so nasa mesta rezultat casovno-prostorskih nanosov, ki funkcionirajo kot enote vsakodnevne izkusnje okolja. Najstarejse stavbe so znamenite, pomembne tocke, ki soustvarjajo edinstveno podobo kolektivnega spomina posamezne kulture. Njihova rusitev bi v veliko primerih prizadela podobo in kulturo mesta. Osrednje vprasanje je, kako razviti programe na vseh stopnjah izobrazevanja, s katerimi bi promovirali kriticno in odgovorno ravnanje do okolja ter zajeli vse vidike, ki oblikujejo koncept trajnostnega okoljskega razvoja. Vsekakor pa teh strategij ne moremo oblikovati, ce nimamo primernih informacij o mnenjih studentov. V prispevku so ta mnenja zbrana in predstavljena. Raziskava o arhitekturnih in okoljskih predstavah je bila izvedena med srednjesolskimi dijaki. Ideja raziskave je, da bi bila ena najucinkovitejsih kriticnih drz v razmerju do sveta, da razvijemo brezpogojno povezavo umetniskega dela z vsakodnevnimi zivljenjskimi pogoji, s cimer bi spodbudili vzgojo in izobrazevanje kriticnih in odgovornih »uporabnikov« okolja.

Kljucne besede: arhitektura, zaznavanje okolja, trajnostni razvoj, vloga likovne vzgoje, vzgojno-izobrazevalne strategije

Introduction

Equilibrium understood as a balanced state of »being« is a fundamental conceptual support when dialectical pairs such as »global/local«, »own/foreign « or »tradition/innovation« are involved in the discourse and practice of architecture. It is intriguing that these processes do not affect other fields of art, at least not in the same way they do in the case of architecture, demonstrating the potentialities and the power architecture has in the ideological, financial, social, cultural, historical, etc. aspects of life. The mechanisms of constructing such dialectical pairs of concepts follow different paths: they reflect a background of historical processes, cultural links and concrete practice, and evaluation of architecture. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.