Academic journal article CEPS Journal : Center for Educational Policy Studies Journal

The (Un)Attractiveness of Vocational and Technical Education: Theoretical Background

Academic journal article CEPS Journal : Center for Educational Policy Studies Journal

The (Un)Attractiveness of Vocational and Technical Education: Theoretical Background

Article excerpt

* This paper considers the problem of the lack of attractiveness of vocational and technical education via a review of legislation on counselling practices, implementing documents, and the social factors by means of which the education system can influence the individual's decision. It is apparent that legislation regulating the organisation and content of career counselling services in educational sector is inadequate. The organisation of career counselling at the level of implementation is also inadequate. Counsellors advise individuals on the basis of their academic results and the results of aptitude tests. Counselling practices deriving from theories that place career planning and management skills in the foreground are more rarely represented. Theories that treat career decisions as a social process show that at the level of the student population the choice of the type of school is a rational decision based primarily on the economic position and level of education to which a specific educational pathway is generally supposed to lead. The lower attractiveness of vocational and technical education coincides with the fact that representatives of lower social classes have a weaker economic position and more frequently have vocational and technical education qualifications than representatives of higher social classes. Nevertheless, the trend of high unemployment among young people with academic qualifications, which opposite of the traditional situation, indicates that it will be necessary to include career planning and management skills in the educational contents of institutionalised and formal education as a whole.

Keywords: Vocational and technical education, Gimnazije, Career choice, Information and counselling, Lifelong career guidance

Nekateri vzroki za nizko privlacnost poklicnega in strokovnega izobrazevanja

Miha Lovsin

* Problem nizke privlacnosti poklicnega in strokovnega izobrazevanja obravnavamo ob pregledu svetovalnih praks, zakonodaje, izvedbenih dokumentov in druzbenih dejavnikov, prek katerih lahko solski sistem vpliva na posameznikovo odlocitev. Izkaze se, da je zakonodaja, ki ureja organizacijo in vsebino kariernega svetovanja, na podrocju izobrazevanja pomanjkljiva. Prav tako je pomanjkljiva tudi urejenost podrocja kari- ernega svetovanja na izvedbeni ravni. Svetovalci posameznikom svetuje- jo na podlagi njihovih ucnih rezultatov in rezultatov testov sposobnosti. Svetovalne prakse, ki izhajajo iz teorij, ki v ospredje postavljajo vescine nacrtovanja in vodenja kariere, so redko zastopane. Teorije, ki karierno odlocitev obravnavajo kot druzbeni proces, pokazejo, da je izbira vrste solanja na ravni populacije racionalna odlocitev, ki temelji predvsem na ekonomskem polozaju in stopnji izobrazbe, do katere naj bi posamez- na izobrazevalna pot navadno peljala. Nizja privlacnost poklicnega in strokovnega izobrazevanja sovpada s tem, da imajo predstavniki nizjih druzbenih razredov slabsi ekonomski polozaj ter pogosteje poklicno in strokovno izobrazbo kot predstavniki visjega druzbenega razreda. Ven- dar pa trend visoke brezposelnosti mladih z akademsko kvalifikacijo, ki je tradicionalno pomenil nasprotje pravkar povedanega, nakazuje, da bo treba v izobrazevalne vsebine celotnega institucionaliziranega in formaliziranega izobrazevanja vkljuciti vescine nacrtovanja in vodenja kariere.

Kljucne besede: poklicno in strokovno izobrazevanje, gimnazija, karierna odlocitev, informiranje in svetovanje, vsezivljenjska karierna orientacija

The imbalance between supply and demand in the labour market

For years, the European Commission has been saying that there is a shortage of workers with vocational and technical education in EU countries. In more than half of EU member states, a constant downwards trend in enrol- ment in secondary vocational and technical education programmes can be ob- served. Slovenia is among the countries where enrolment in such programmes is constantly falling (Eurostat, 2012). …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.