Academic journal article Studia Politica; Romanian Political Science Review

Realinieri Partizane Românesti îN Context Geografic O Explorare a Geografiei Procesului De Substitutie îNtre Partide îN Transilvania, 1996-2008

Academic journal article Studia Politica; Romanian Political Science Review

Realinieri Partizane Românesti îN Context Geografic O Explorare a Geografiei Procesului De Substitutie îNtre Partide îN Transilvania, 1996-2008

Article excerpt

Dupa Al Doilea Razboi Mondial, multe dintre democratiile vestice au cunoscut fenomene de realinieri partizane. Întrucât aceste realinieri sunt mai curând episodice decât periodice, mecanismele lor nu sunt complet Întelese. Pentru ca fluxuri de voturi vor exista mereu Între partide, iar aceste modificari În baza electorala variaza mereu la nivel geografic, studiul geografiei realinierii partizane devine preferabil pentru a putea Întelege complet cum aceste realinieri apar.

Realinierile partizane pot lua doua forme, care se pot manifesta simultan la nivel local cât si la nivel national. Un tip de realiniere presupune dezintegrarea sistemului de partide, disparitia unor formatiuni politice, emergenta altora si transferul de voturi si putere politica de la cele disparute si catre noi aparute. O astfel de realiniere a avut loc recent În Italia anilor '90, iar contributiile recente la Întelegerea geografiei electorale a Italiei contemporare au Încercat sa integreze si dimensiunea geografica În studiul acestor transformari1. Un al doilea model de realiniere partizana presupune perpetuarea sistemului politic, dar Înlocuirea În interiorul sau a unui actor politic major cu un altul sau mai multe. Astfel de transformari au avut loc În cadrul sistemului politic românesc Începând cu 1996. Alegerile legislative din 2000 au marcat insuccesul si disparitia Conventiei Democratice din România (CDR), ce pâna atunci fusese principala alianta politica din România post-comunista. Fara a fineaparat o alianta formata din partide regionale, Conventia a fost principala forta politica din regiunea istorica Transilvania. Atunci când Conventia a disparut, regiunea a devenit principalul bazin electoral pentru formatiuni de partizanat politic. Studiul nostru va cerceta dimensiunea geografica a acestor fluxuri de voturi Între Conventia Democratica si partidele ce au Înlocuit-o ca principala forta politica În Transilvania.

La alegerile din 2000, Conventia, pâna atunci o piesa importanta a sistemului românesc de partide, a fost redusa la nucleul sau, cuprinzând un singur partid major, anume Partidul National Taranesc Crestin Democratic (PNTCD). În 2000, lovita si de un vot retrospectiv economic, Conventia a fost departe de demonstratia de forta aratata la alegerile din 19962. Astfel Încât, anul 2000 a marcat simultan disolutia Conventiei cât si disparitia PNTCD ca partid major al sistemului. Din aceste motive, baza electorala pentru care vom cauta Înlocuiri va ficea a Conventiei de la 1996, atunci când alianta se afla la apogeul sau, atât la nivel national cât si local În Transilvania.

Pentru Început, vom prezenta o scurta evolutie a sistemului românesc de partizanat politic Între anii 1996 si 2008. În a doua sectiune vom detalia importanta integrarii geografiei ca spatiu În Întelegerea comportamentelor electorale. Argumentatia prezentului studiu are la baza ipoteza potrivit careia În constituirea deciziei de vot un rol deosebit de important Îl detine contextul geografic În care individul este localizat. În al treila rând, vom prezenta tipologia pe care o vom folosi În Întelegerea geografica a realinierilor partizane din regiunea transilvaneana. Analiza substitutiilor dintre partide În regiunea de interes va avea la baza instrumente de statistica spatiala, care vor fiprezentate Într-o sectiune separata. În acest sens, vom utiliza Analiza Exploratorie de Date Spatiale (Exploratory Spatial Data Analysis - ESDA), ce va fiÎntreprinsa cu ajutorul Indicatorilor locali de autocorelatie spatiala (Local Indicators Of Spatial Association - LISA), pentru a urmari fluxul de voturi de la un partid la altul. Pentru calculele statistice am utilizat GeoDa v.1.4.13, un software liber dezvoltat de catre Luc Anselin pentru analiza statistica spatiala.

Schimbari În sistemul românesc de partide (1996-2008)

În aceasta sectiune vom Încerca sa localizam În cadrul sistemului românesc de partide Conventia Democrata si acele formatiuni politice care i s-au substituit la nivel national, cât si la nivel regional În Transilvania. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.