Academic journal article Business and Economics Research Journal

Saglik Kurumlarinda Yönetici Ve Diger Saglik Personeli Arasindaki Iletisim Sorunlari: Kahramanmaras Halk Sagligi Müdürlügü ÖRnegi */Communication Problems between Administration and Other Medical Personnel in Health Institutions: Example of Public Heath Management

Academic journal article Business and Economics Research Journal

Saglik Kurumlarinda Yönetici Ve Diger Saglik Personeli Arasindaki Iletisim Sorunlari: Kahramanmaras Halk Sagligi Müdürlügü ÖRnegi */Communication Problems between Administration and Other Medical Personnel in Health Institutions: Example of Public Heath Management

Article excerpt

1. Giriç

Günümüzde örgütleri ve toplumlari olu§turan ve bir arada olmasini saglayan §ey insanlarin aralarinda kurduklari iliçkilerdir. Bu yüzden iletiçim sadece insan için degil toplumun var olmasi ve kendini devam ettirebilmesi için gereken bir olgudur. Her örgütün kendi içinde farkli bir dünyasinin oldugunu ve kendine has özelliklerinin oldugunu, baçarili olmak istediklerini düçündügümüzde iletiçimin iyi olmasinin kaçinilmaz bir §art oldugu ortaya çikmaktadir. Kurumlarda da saglik çaliçanlari arasinda kuvvetli bir iliçkinin kurulabilmesi için de yöneticilerin empati duygusunun geliçmiç olmasi gerek ve çaliçanlarinda yöneticilere karçi açik ve dürüst olmasi gerekmektedir. Saglik kurumlarinin baçarili olmasinda önemli bir yere sahip olan iletiçim faktörünün bu denli yüksek olmasi hastalar ile kurulan iliçkilerin iyi olmasini saglayacaktir. Etkili bir çekilde iletiçim agini oluçturmuç kuruluçlar hizmet kalitelerini artiracak, hastanelerin tanitiminin iyi olmasini saglayacak, teçhis ve tedavilerdeki baçari oranini artiracak, gereksiz zaman harcamalarinin önüne geçilecek ve en önemlisi hasta memnuniyeti saglanacaktir.

Bu kapsamda araçtirmamizla ilgili ilk olarak kavramsal bir çerçeve oluçturulmuç, literatür taramasi yapilmi§, araçtirmanin amaci, örneklemi ve yönteminden bahsedilmiç ve bulgular analiz edilerek sonuç ve öneriler yapilmiçtir.

2. iletiçim, îletiçim Türleri ve Örgütsel iletiçim

îletiÿim, bireylerin veya kuruluçlarin dahil olduklari toplumsal sistemle ve bu sistemdeki diger birey ve kurumlarla etkileçimini ve uyumunu saglayan temel bir süreçtir (Elgünler ve Fener, 2011:35). îletiçim süreci ise ister sözlü ister sözsüz olsun bir alici ve göndericiyi içermekte ve toplamda be§ açamadan oluçmaktadir. Bunlar; gönderici, mesaj, alici, kanal ve geribildirimdir. Bu süreçte bir fikri olan gönderici bunu kodlayarak mesaj haline getirir ve kanal araciligi ile aliciya ulaçtirir. Alici ise aldigi bu mesaji çôzümler ve algilar, fikirlerini geribildirim olarak göndericiye geri gönderir. îletiçim her ne kadar kolay gözükse de bazi engelleyici faktörler vardir. Bunlara ise gürültü denir. Fiziksel koçullari, etkin olmayan dinleme yetkinligini, sözlü veya sözsüz tutarsiz mesajlari örnek olarak gösterebiliriz (Onay vd., 2009:143).

îletiçim türleri dört gruba ayrilmaktadir. Bunlar; kiçinin kendisi ile iletiçimi, kiçilerarasi iletiçim, grup iletiçimi ve örgütsel iletiçimdir. Bireylerin baçka kimse ile iletiçime geçmeden kendi içlerinden bazi mesajlar üretmesine ve yorumlamasina "kiçi-içi" iletiçim, kiçinin kendisi ile iletiçimi denirken; kiçinin bu içinde oluçturdugu anlamlari baçkalari ile paylaçmasina da kiçilerarasi iletiçim denmektedir. Kiçilerarasi iletiçimi sözlü, sözsüz ve yazili iletiçim olarak üç baçlik altinda toplayabiliriz (Kurt, 2015:31).

Kiçilerarasi iletiçim, iletiçim halinde olan bireylerin karçilikli olarak oluçturdugu anlamlari paylaçmalarina, etkileçim ve iliçki içinde olup bilgilerini aktarma sürecine denir (Armagan, 2014:31). Sözlü iletiçim, bireyin duygularini, düçüncelerini, izlenimlerini ve tasarimlarini sözle aktarmasidir. Kisacasi, konuçarak gerçekleçtirdigimiz bir iletiçim türüdür (Gürel, 2012:33). Yazili iletiçim, kurumlarin en çok kullandigi iletiçim türlerinden biridir. Dilekçe, genelge, sözle§me, resmi yazi, baçvuru formu ve i§ mektubu gibi bazi belgeleri bu iletiçim türüne örnek gösterebiliriz. Bu tür belgeler tür olarak birbirlerinden farkli gözükseler de hepsinin amaci aynidir ve kurumlari için kanit niteligi taçirlar (Özdemirci, 2006:4).

Sözsüz iletiçime baktigimizda günümüzde iletiçimin sadece "dil" üzerinde gerçekleçen bir süreç olmadigi anla§ilmi§ ve diger faktörlerinde dikkate alinmasi gerektiginin farkina varilmiçtir. Kisacasi iletiçim sadece sözlü iletiçim söylenen kelimeler olarak düçünülmemeli, bireylerin bir birbirleri ile olan iliçkileri, iletiçimin gerçekleçtigi ortam ve koçullarda dikkate alinmalidir (Erkuç ve Günlü, 2009:10). Bu yüzden sözsüz iletiçim için duygu ve iliçkiye dayali mesajlarda en etkili olan iletiçim türüdür (Günenç, 2014:34). …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.