Academic journal article Business and Economics Research Journal

BIST 30 Endeks Fonlarinin Seçme Ve Zamanlama Yetenegi/Selection and Market Timing Ability of BIST 30 Indexes Funds

Academic journal article Business and Economics Research Journal

BIST 30 Endeks Fonlarinin Seçme Ve Zamanlama Yetenegi/Selection and Market Timing Ability of BIST 30 Indexes Funds

Article excerpt

(ProQuest: ... denotes formulae omitted.)

1.Giriç

Yatirim fonlarinin performanslari, fon yöneticilerinin tecrübe, yetenek ve algilari gibi degiçkenlere duyarlidir. Yatirim fonu yöneticileri, dogru hisse senetlerini seçerek ve/veya fonun riskini pazarin yönüne göre ayarlayarak fon performansini artirabilmektedir. Yöneticilerin birinci tür davraniçi seçicilik yeteneginin, ikinci tür davraniçi ise zamanlama yeteneginin göstergesi olarak düçünülmektedir.

Seçicilik yetenegi olan yöneticiler, düçük fiyatlanmiç firmalari belirleyerek ve iyi tahminde bulunarak geti'ri elde etmektedir. Zamanlama yapan yöneticiler, fonun risk düzeyini hisse senedi piyasasindaki geliçim öngörülerine göre degiçti'rirler. Pazarda düçme öngördükleri zaman portföy riskini/betasini düçürürler veya tahvil/nakit yüzdesini artirirlar. Pazar artiçi beklentileri oldugunda ise portföy betasini veya riskli hisse oranini artirarak pazar hareketinden avantaj saglarlar.

Fon yöneticilerinin seçicilik ve zamanlama yeteneklerinin risk faktörü de dikkate alinarak ö^ülmesi, fon performansina açiklama getirebilmektedir. Yatirim fonu performansi hakkinda yapilan öncül çaliçmalar (Treynor ve Mazuy, 1966; Jensen, 1968; Grinblatt ve Titman, 1994; Cai, Chan ve Yamada, 1997) ve son yillarda yapilan çaliçmalar (Bialkowskia ve Ottenb, 2011; Christensen, 2013; Dhar ve Mandal, 2014; Tan,2015), fon yöneticilerinin genellikle yeterli düzeyde seçicilik ve zamanlama yetenegine sahip olmadiklarini ortaya koymuçtur.

A tipi yatirim fonlari ve emeklilik fonlarinin seçicilik ve zamanlama yeteneklerine yogunlaçan Türkiye'de yapilan çaliçmalarin (Arslan, 2005; Gökgöz, 2007; Altintaç, 2008; Korkmaz ve Uygurtürk, 2007; Korkmaz ve Uygurtürk, 2009) bulgulari da özellikle pazar zamanlamasi açisindan uluslararasi literatür ile uyumludur.

Bu çaliçmada, endeks fonlarinin seçicilik ve zamanlama yetenegi üzerinde durulmuçtur. Endeks fon, toplam degerinin en az %80'i devamli olarak baz alinan endeks kapsamindaki menkul kiymetlere yatirilan ve baz alinan endeks ile korelasyonu %90 olmasi gereken fonlardir. Endeks fonlari, yatirimcisina endeks getirisine paralel ve/veya minimum endeks getirisi kadar getiri sunmayi amaçlamaktadir. Bu amaca ulaçmak için endeks fon yöneticisinin de seçme ve zamanlama yetenegi göstermesi beklenmektedir.

Endeks fon ile baz alinan endeks degeri korelasyonunun minimum %90 olmasi çarti, endeks fon yöneticisinin menkul kiymet seçimin ve portföyün riskini pazar riskine göre ayarlama davraniçina sinirlama getirmektedir. Buna ragmen endeks fonlari, borsa yatirim fonlarinin aksine menkul kiymetlere, baz endeks ile ayni oranda yatirim yapmak zorunda degildir. Endeks fon yöneticileri, baz endeksten yüksek performans gösterecek kadar yatirim orani seçme serbestisine sahiptir. Ayrica, paylarin sektör veya firma dagilimini pazar öngörülerine göre degiçti'rerek yatirimci getirisini dogru zamanlama ile artirma yönünde hareket alanlari bulunmaktadir.

Endeks fon yöneticilerin de seçme ve zamanlama yetenegi sergilemesi beklentisinden yola çikarak bu çaliçmada, BÍST 30 Endeksi fon yöneticilerinde seçme ve zamanlama yeteneginin varligi incelenmiçti'r. Bu kapsamda, 7 adet BÍST 30 endeks yatirim fonunun 2005 Ocak ve 2015 Aralik dönemi arasinda günlük getirileri analiz edilmiçti'r. Günlük getirilere uygulanan Treynor-Mazuy (1966) ve Henriksson-Merton (1981) modelleri ile fonlarin zamanlama yetenegi ö^ülürken, Jensen-Alfa (1968) yöntemi ile seçicilik yetenegi test edilmiçti'r.

Fon performans sunum raporlarina göre incelenen 7 adet BÍST 30 endeks fonunun getirisi, birçok dönemde karçilaçtirma ölçütünden düçüktür. Ayrica, bazi dönemlerde fon getirilerinin birbirinden oldukça farklilaçtigi izlenmiçti'r. Aktif yönetilen bu endeks fonlarinin fon yönetim ücreti, toplam faaliyet giderleri içinde en yüksek paya sahip olan giderdir. Diger yatirim fonlari gibi yatirimcisina fon yönetim ücreti yansitan ve en az baz endeks getirisi kadar getiri sunmayi amaçlayan ancak yillik bazda yatirimcisina düçük getiri sunan BÍST 30 endeks fonlarinin yönetim etkinliginin degerlendirilmesi gerektigi düçünülmektedir. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.