Academic journal article Business and Economics Research Journal

Kurumsal Girisimciligin ÖNcül Ve Sonuçlari ÜZerine Türk Sanayi Firmalarinda Görgül Bir Arastirma 1/an Empirical Research on the Antecedents and Consequences of Corporate Entrepreneurship in Turkish Industry Companies

Academic journal article Business and Economics Research Journal

Kurumsal Girisimciligin ÖNcül Ve Sonuçlari ÜZerine Türk Sanayi Firmalarinda Görgül Bir Arastirma 1/an Empirical Research on the Antecedents and Consequences of Corporate Entrepreneurship in Turkish Industry Companies

Article excerpt

1. Giriç

Giri§imcinin ekonomideki kilit rolünün farkina varildigi ve ekonomik geliçmenin mimari olarak görüldügü tarihten bugüne kadar giriçimci ve giriçimcilik konulari hep ilgi odagi olmu§tur. Ba§langiçta bagimsiz giriçimci için birçok firsatlarin oldugu ekonomik düzen, son yillarda güçlü örgütlerin varligi ve bu örgütlerin mevcut rakipleri ile kiyasiya mücadele ettigi, pazarlara küçük oyuncularin giremedigi bir düzene dönü§mü§tür. Bu paralelde örgüt düzeyinde giriçimcilik çaliçmalari geliçmeye ba§lami§tir. Ancak örgüt düzeyinde giriçimciligi örgütlerin yöneticileri veya çaliçanlarinin bireysel giriçimciliginde gören yaklaçim, kiyasiya rekabetin oldugu bir düzende baçarinin açiklayicisi olamamiÿtir. Yeni arayiçlar giriçimciligi örgütte kurumsalla§tirmanin, diger bir deyiçle örgütteki birey, grup ve yöneticilerin giriçimcilik gayretlerini örgütlemeye yöneltmi§tir. Yazinda kurumsal giriçimcilik olarak ifade edilen bu süreç rekabetin üst düzeyde oldugu bir ortamda örgütlerin hayatta kalmak, rekabet üstünlügü saglamak ve üst düzey performansa ulaçmalarinin yollarindan biri olarak görülmektedir.

Örgütlerde kurumsal giriçimcilik davraniçlarinin ortaya çikmasi bazi çevresel, örgütsel ve bireysel faktörlerin varligina baglidir. Örnegin, yenilikçi projelerin ortaya çikmasini engelleyecek merkezileçme egiliminin yüksek oldugu bir örgüt yapisina sahip aile çirketlerinde çaliçanlar çok sinirli özerklige sahip olacagindan kurumsal giriçimcilik davraniçlarinin oluçmasi çok mümkün degildir. Yine örgütlerin içinde bulundugu çevre; teknolojik firsatlarin az oldugu, yeni ürünlere talebin ve rekabetin olmadigi bir ortam ise örgütlerin kurumsal giriçimcilik davraniçlari sergilemesi beklenemez. Dolayisiyla örgütler için son derece önemli olan kurumsal giriçimcilik davraniçlarinin ortaya çikarilabilmesi için bazi öncüllerin ve onlarin sonuçlarina iliçkin faktörlerin bilinmesi ve yönetilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda araçtirmanin amaci örgütlerin kurumsal giriçimcilik davraniçlarini anlamaya yönelik bazi öncüller ve sonuçlarini kapsayan bir modelin kurulmasi ve bu modelin Türk sanayi firmalari üzerinde test edilmesidir. Bu amaca yönelik olarak içerikte öncelikle yazinda tanimi ve davraniçsal boyutlari konusunda fi kir birligi bulunmayan kurumsal giriçimcilik ile benzer tanimlar (iç giriçimcilik, di§ giriçimcilik, çirket giriçimciligi, giriçimcilikyönelimi vb.) ile davraniçsal boyutlari arasindaki farkliliklar ve ortak yönler birleçtirici bir yaklaçimla ele alinacaktir. Müteakiben örgütlerin kurumsal giriçimcilik davraniçlarini anlamaya yönelik olarak bazi öncüller ve sonuçlarini kapsayan bir model geliçtirilerek Türk sanayi firmalari üzerinde test edilecektir. Böylece kurumsal giriçimcilik tanim ve boyutlarina iliçkin kuramsal katkilar saglanmasi, ayrica araçtirma degiçkenleri arasindaki etkileçimlerin ortaya konulmasi ve modelin test edilmesi ile Türk sanayi firmalarina yönelik öneriler getirilmesi hedeflenmektedir.

2. Kavramsal Çerçeve

Kavramsal çerçeve kapsaminda; kurumsal giriçimcilik, örgüt performansi, çevre, örgüt yapisi ve örgüt büyüklügü konularina deginilmiçtir.

2.1.Kurumsal Giri^imcilik

Kurumsal giriçimcilik son 40 yilda geliçerek örgütlerin yenilik yaratma gayretlerinin ortaya çikmasini saglayan bir strateji haline gelmiçtir (Kuratko, Hornsby ve Hayton, 2015: 245). ingilizce "Corporate Entrepreneurship" olarak ifade edilen kurumsal giriçimcilik olgusunda "Corporate" tüzel kiçilik baçka bir deyiçle, bir kurum veya çirket anlamina gelirken, "Entrepreneurship" bir alana girme sürecini, daha geni§ kabulüyle giriçimcilik sürecini ifade etmektedir (Bulut, Fi§, Aktan ve Yilmaz, 2008: 1391). Bu tanimdan hareketle kurumsal giriçimcilik birey düzeyinde giriçimcilik yaklaçimini benimseyen Rutherfold ve Holt'un (2004) mikro yaklaçimindan ziyade Gartner (1990) tarafindan oluçturulan ve giriçimciligi birey, oluçturma süreci, örgüt ile çevre bileçenlerinin birleçimi olarak gören makro yaklaçimi esas almaktadir. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.