Academic journal article Business and Economics Research Journal

Is Stresi Ve ÇAlisma Yasami Kalitesi Algisinin Yansimalari: Satis Temsilcileri ÜZerine Bir Arastirma/Reflection of Job Stress and Work Life Quality Perception: A Research on Sales Representatives

Academic journal article Business and Economics Research Journal

Is Stresi Ve ÇAlisma Yasami Kalitesi Algisinin Yansimalari: Satis Temsilcileri ÜZerine Bir Arastirma/Reflection of Job Stress and Work Life Quality Perception: A Research on Sales Representatives

Article excerpt

1. Giriç

Küreselle§meyle birlikte hem Türkiye'de hem de dünyada hizmetlerin ekonomik yapi içerisindeki payi artmaktadir. Hizmetlerin içerisinde de en önemli ekonomik payi ticaret olu§turmaktadir. Ticari faaliyetlerin ciro ya da sati§a dönü§mesinde ise en etkili birim sati§ temsilcileridir. Dolayisiyla sati§ temsilcilerinin çali§ma §artlari ve çali§ma ya§ami algisi önemli bir dinamiktir. ilaveten, sati§ temsilcileri birer çali§an olmalari sebebiyle çali§ma §artlarina ve çali§ma ortamina kar§i bir takim pozitif ya da negatif reaksiyonlar gösterebilmektedirler. Buradan hareketle sati§ temsilcilerinin çali§ma ya§amina iliçkin algilari hem kendileri hem de makro ekonomik dengeler için önem arz etmektedir.

îçletmeler taratindan sati§ temsilcilerine sunulan çali§ma §artlari, çali§anlarin i§lerinde ya stres ya§amalarina sebep olmakta ya da kaliteli bir çali§ma ya§amina sahip olduklarini dü§ünmelerini saglamaktadir. Bu anlamda çali§anlara sunulan §artlar, çali§an taratindan iyi olarak algilanirsa, bu durum i§ tatminine ve i§ performansinda arti§a dönü§ebilmektedir. Çali§anlara sunulan §artlarin çali§anlarca kötü olarak algilanmasi ise çali§anlarin i§ten ayrilma niyetlerinin artmasina sebep olabilmektedir (Yenihan vd., 2014; Shen vd., 2014; Türkay, 2015; Büte, 2015; Lambert vd., 2016; Lee vd., 2016; Kitratporn ve Puncreobutr, 2016; Safarzei vd., 2016).

Bu baglamda mevcut ara§tirma, Kirklareli'nde çali§an sati§ temsilcilerinin i§ stresi ve çali§ma ya§ami kalitesi algilarinin; i§ tatmini, i§ performansi ve i§ten ayrilma niyeti ile olan iliçkiierini ortaya koymayi hedeflemektedir.

2. Kavramsal Çerçeve

Ara§tirmanin bu bölümünde çali§ma ya§amiyla ilgili be§ önemli kavrama yer verilecektir. Bu kavramlar; i§ stresi, çali§ma ya§ami kalitesi, i§ tatmini, i§ performansi ve i§ten ayrilma niyetidir.

i§ stresi ve çali§ma ya§ami kalitesi algisi, çali§ma hayatinda kendini gösteren ve çali§anin olumlu ya da olumsuz reaksiyon göstermesine neden olan durumlardir. i§ stresi en genel haliyle, "birey için olumsuz sonuçlar üreten herhangi bir örgütsel rol" olarak tanimlanmaktadir (Devi ve Sharma, 2013: 172). Yazindaki ara§tirmalar belirli bir düzeye kadar stresin çali§an üzerinde pozitif etki yarattgini, belirli bir düzeyden sonra ise çali§an üzerinde negatif etki yaratmaya ba§ladigini dile getirmektedir. Ancak ara§tirmalar genelde i§ stresinin dengelenemedigini ve bu nedenle çali§an üzerinde daha çok olumsuz durumlara sebep oldugunu göstermektedir. Bu baglamda i§ stresi, çali§anlarin i§ tatminlerinin dü§mesine, verimliliklerinin ve i§ performanslarinin azalmasina ve i§ten ayrilma niyetlerinin artmasina sebebiyet verebilmektedir (Manea vd., 2013: 496; Trivellas vd., 2013: 719; Mulki vd., 2015: 625; Touzani vd., 2016: 730).

Çali§ma ya§ami kalitesi kavrami ise 1930'lu yillarda Hawthorne ara§tirmalarina dayanan bir yapiya sahiptir (Hsu ve Kerhonan, 2006: 120). Konuyla ilgili ilk tanimlamalardan biri Walton (1975: 13) taratindan gerçekle§tirilmi§tir. Buna göre çali§ma ya§ami kalitesi; "örgütün çali§anlarina çali§ma ya§amiyla ilgili kararlara katilabilme olanagi saglamasi" olarak ifade edilmi§tir. Yakla§ik 30 yil sonra Kerce ve Booth-Kewley (1993) bu tanimi daha güncel hale getirerek "çali§ma ya§amiyla ilgili degerler ve standartlar" olarak ifade etmi§tir. Yazindaki bazi ara§tirmalar çali§ma ya§ami kalitesiyle ilgili tanimlari i§ tatmini gibi ifade edildigi gerekçesiyle ele§tirmi§tir. Özaslan (2010:14) ise bu ele§tirilerden hareketle çali§ma ya§ami kalitesinin yalnizca i§ tatmini baglaminda bir degerlendirme olmadigini, i§ ya§aminin i§ di§i ya§am, ki§isel mutluluk ve öznel mutluluk gibi kavramlar üzerindeki etkisini tanimlamak için ileri sürülen bir kavram oldugunu dile getirmi§tir. Yapilan ara§tirmalar bireyin çali§ma ya§amini kaliteli olarak algilamasinin çali§anin i§ tatmini seviyesini ve i§ performansini artordigini, ayrica i§ten ayrilma niyetini ise azaltogini dile getirmektedir (Dugdill, 2000: 1739; Srivastava, 2008: 50; Sandmark, 2009: 46). …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.