Academic journal article Business and Economics Research Journal

Halka Açik Ve Halka Açik Olmayan Isletmelerde Finansal Sürekliligin Denetimi Ve Bursa Ilinde Bir Arastirma 1/auditing of Financial Sustainability for Publicly and Non-Publicly Listed Companies and A Research in Bursa

Academic journal article Business and Economics Research Journal

Halka Açik Ve Halka Açik Olmayan Isletmelerde Finansal Sürekliligin Denetimi Ve Bursa Ilinde Bir Arastirma 1/auditing of Financial Sustainability for Publicly and Non-Publicly Listed Companies and A Research in Bursa

Article excerpt

1. Giriç

Bagimsiz Denetim Standartlari'na göre denetçi, iÿletmenin sürekliligi varsayimiyla hazirlanan finansal tablolarini ve yillik faaliyet raporlarini denetler. Faaliyet raporlarinda i§letmenin finansal sürdürülebilirligi ile ilgili bilgiler yer almaktadir. Bu kapsamda içletmelerin finansal yeterliligi ile borç ödeme gücünün ve içletme risklerinin tespiti yapilir.

Uluslararasi Denetim Standartlari (UDS) paralelindeki Türkiye Bagimsiz Denetim Standartlari (BDS), Türkiye'deki denetim uygulamalarina köklü degiçiklikler getirmektedir. Kamuya hesap verme yükümlülügü bulunan ve sermaye piyasasi mevzuatina tabi olan içletmeler 2005'den bu yana Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlari'na (TMS/TFRS) göre finansal tablolarini hazirlamakta ve bagimsiz muhasebe denetimine tabi olmaktadir. Ancak sermaye piyasasi diçinda olan ve halka açik olmayan içletmelerin bagimsiz muhasebe denetimi zorunlulugu 2011 tarihli Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Bakanlar Kurulu Karari'na birakilmiçtir ve bagimsiz denetime tabi olmaya iliçkin kriterler her yil açagiya çekilmek suretiyle bagimsiz denetim kapsamina alinan içletme sayisi artirilmaktadir. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlari Kurumu'nun (KGK) 2014 yilinda aldigi bir kararla, sermaye piyasasi diçinda olan ve Bakanlar Kurulu Karari ile denetime tabi olan içletmelerin TMS/TFRS'lere göre finansal raporlama yapmalari, bu içletmelerin istegine birakilmiç, KGK tarafindan bir belirleme yapilincaya kadar Tekdüzen Muhasebe Sistemi'ne göre raporlama yapmaya devam etmeleri belirtilmiçtir.

Bagimsiz denetim kapsaminda faaliyet raporunun ve içletme sürekliliginin de test edilmesi gerektiginden, ülkemizde faaliyet gösteren ve halka açik olmayan çirketlerin büyük bir çogunlugu bagimsiz muhasebe denetiminin gereklerine karçi hazir veya donanimli degildir. Bu çaliçmanin amaci, Türkiye Denetim Standartlari çerçevesinde bagimsiz denetime tabi tutulan ve Bursa'da faaliyet gösteren halka açik içletmelerin finansal sürekliligi ile halka açik olmayan içletmelerin finansal sürekliliginin karçilaçtirilmasidir.

Makalenin ikinci ve üçüncü kisimlarinda halka açik ve halka açik olmayan içletmelerde finansal raporlama çerçevesi ve Bagimsiz Denetim zorunlulugu konularina deginilmiçti'r. Dördüncü kisimda finansal raporlama ve denetim standartlarinda içletme sürekliligi kavrami ele alinmiç olup beçinci kisim ampirik literatürden oluçmaktadir. Altinci kisimda ise finansal sürekliligin karçilaçtirilmasina iliçkin Bursa ilinde yapilan araçtirmanin amaci, hipotezleri, kapsami, kullanilan oranlar, analiz yöntemi ve bulgulari yer almaktadir. Yedinci bölüm ise elde edilen sonuçlardan oluçmaktadir.

2. Halka Açik ve Halka Açik Olmayan îçletmelerde Finansal Raporlama Çerçevesi

Ülkemizde, Sermaye Piyasasi Kanunu'na tabi içletmeler Uluslararasi Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlari(UMS/UFRS) ile uyumlu olan Sermaye Piyasasi Kurulu'nun "Seri:XI, No: 25 Sermaye Piyasasinda Muhasebe Standartlari Hakkinda Teblig"ini 01.01.2005-09.04.2008 tarihleri arasinda uygulamiçlar, daha sonra bu içletmelerin finansal raporlarini UMS/UFRS veya bunlarla uyumlu olarak Resmi Gazete'de yayimlanan TMS/TFRS'lere göre hazirlamalari zorunlulugu getirilmiçtir.

Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Sermaye Piyasasinda Finansal Raporlamaya îliçkin Esaslar Tebligi"ne göre 01.04.2013 tarihinden sonra sona eren ara dönem finansal raporlardan itibaren geçerli olmak üzere TTK ile getirilen yeniliklere uyum saglanmasi amaciyla finansal tablolarin hazirlanmasinda KGK tarafindan yayimlanan TMS/TFRS'lerin esas alinmasi hüküm altina alinmiçtir. Bu düzenlemede "içletme" tanimi, yatirim fonlari ile konut finansmani ve varlik finansmani fonlari diçinda kalan tüm ihraççilar ve sermaye piyasasi kurumlarini kapsayacak çekilde geniçletilmiçtir. îçletme tanimina, borsa diçi halka açik ortakliklar, ipotek finansmani kuruluçlari, varlik kiralama çirketleri, merkezi takas kuruluçlari, merkezi saklama kuruluçlari, veri depolama kuruluçlari, derecelendirme kuruluçlari, degerleme kuruluçlari ve bagimsiz denetim kuruluçlari dahil edilmiçtir. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.