Academic journal article Business and Economics Research Journal

KOBI'lere Kredi Verme Tutumu: Türk Bankacilik Sektöründe Bir Uygulama

Academic journal article Business and Economics Research Journal

KOBI'lere Kredi Verme Tutumu: Türk Bankacilik Sektöründe Bir Uygulama

Article excerpt

1. Giriş

Ülkemizde ve dünyada önemleri giderek artan KOBİ'lerin finansman başta olmak üzere üretimden pazarlamaya birçok sorunu bulunmaktadır. KOBİ'ler bu sorunlarını çözmek adına çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Finansman sorunlarını çözmek adına başvurdukları yöntemlerden biri de banka kredileridir. İşte bu çalışmada, sahiplik yapılarına göre sınırlandırılan mevduat ve katılım bankalarının, KOBİ'lere kullandırdıkları kredileri etkileyen faktörler ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Literatürde bankaların işleyişi, banka kredilerinin ekonomik büyümeye etkileri, işletmelerin finansmanında oynadıkları roller,... vb çalışmalar bulunmakla beraber, bankaların mülkiyet anlamında sınıflandırılması ile yapılmış çalışmaların sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısı ile, çalışmamızın önemi, mukayeseli olarak incelenmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, finansman sıkıntısının giderilmesinde hangi stratejilerin uygulandığı, hangi bankanın kredi sağlama konusunda daha fazla imkan sağladığı sonuçlarına ulaşılacak olması da araştırma için ayrı bir önem arz etmektedir. Bunlara ek olarak, hemen tüm dünyada bankacılık sisteminin yabancı bankalar lehine değişen mülkiyet yapısının ülkemizdeki KOBİ kredilerine etkisi de araştırılacaktır.

Çalışmada, öncelikle KOBİ'ler ve ülkemiz bankacılık sistemi ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra, ilgili literatür ve ardından uygulama ve sonuç kısımları yer almaktadır.

2. KOBİ'ler ve Bankacılık Sistemi

KOBİ'ler için ülkeler ciro, çalışan sayısı vb. faktörlere göre çeşitli sınıflamalara tabi tutularak kendi içinde mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olarak ayrılmaktadır. Ülkemizde 2005 yılına kadar farklı kuruluşlar farklı KOBİ tanımları yaparak kendi hedeflerine uygun olan tanımlamaları kullanmışlardır. Avrupa Birliği'ne (AB) müzakere sürecine bağlı olarak 2005 yılında yapılan düzenleme ile AB' ye uyumlu KOBİ tanımı yapılarak kuruluşlar arasında ortaya çıkan farklı tanımlamalar da ortadan kalkmıştır (Tekindağ, 2010:84-85).

2000'li yılların başından itibaren giderek ilginin arttığı KOBİ'ler ülkelerin imalat sanayinde ciddi katkıları olmuştur. Başarılı üretim yapısına sahip olması, bölgesel kalkınmayı artırması ve en önemlisi de istihdama sağladığı katkı ile KOBİ'ler ülke ekonomilerinin temelini oluşturmuştur (Ünlüleblebici, 2011:1).

Her geçen gün önemi artan KOBİ'ler geçen zaman ve değişen ekonomik koşullar beraberinde finansman anlamında uzman bir finansman ekibine sahip olmaması, kısıtlı sermaye yapısı, banka ve diğer finans kurumlarından yeterli desteği görememeleri vb. tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır (Türköz, 200898). KOBİ'lerin finans temelli bu sorunlarını çözümlemeleri, yoğun rekabet ortamında ayakta kalmaları ve gelişip büyümelerini sağlayacak olan en temel finansman kaynaklarından birisi de banka kredileridir (Ertaş, 2015:1-2). Fakat KOBİ'ler banka kredilerinden yeterince faydalanamamaktadırlar. Bu durumun en önemli nedenleri arasında, reel faiz oranlarının yüksek olması ve bankaların risklerini güvence altına almak için yüksek teminat talepleri gelmektedir (Türköz, 2008-31).

KOBİ'lerin karşılaştıkları finansal sorunlara ilişkin yapılan bir çalışmada yapılan değerlendirmeler aşağıdaki Tablo 1'de verilmiştir (Atay, 2012-4):

Ancak son yıllarda KOBİ sayılarında artış gerçekleşmesi, bankalar için yeni bir pazar alanı ortaya çıkarmış ve bankalar bu pastadan pay alabilmek için KOBİ'lere karşı tutumlarını değiştirmişlerdir. Bunun neticesinde tüm bankalar Kobi'ler için çeşitli ürün paketleri hazırlamış ve eskiye nazaran kredi kullandırma şartlarını kolaylaştırmışlardır (Beybur, 2009:1).

KOBİ'lere nakdi krediler (takipteki alacaklar hariç) 2010-2015 döneminde yıllık ortalama yüzde 30 artarak 388 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu dönemde, sabit fiyatlarla ortalama büyüme hızı yüzde 20 olmuştur. Böylece KOBİ nakit kredileri son beş yılda toplam kredi stokundan daha hızlı büyümüş ve toplam krediler içindeki payı 2010 yılında yüzde 23,6'dan 2015 yılında yüzde 26'ya yükselmiştir. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.