Academic journal article The Journal of Special Education and Rehabilitation

?????????????? ?? ????? ?? ???????????, ????????? ? ???????? ? ??????? ?????????? ?? ????????? ?? ??????????

Academic journal article The Journal of Special Education and Rehabilitation

?????????????? ?? ????? ?? ???????????, ????????? ? ???????? ? ??????? ?????????? ?? ????????? ?? ??????????

Article excerpt

(ProQuest: ... denotes formulae omitted.)

Примено: 11.6.2017

Прифатено: 31.7.2017

Резиме

Вовед: Учебниците се од големо значе?е за инκлузивното образование. Γо истражував на- чинот на κо? се претставени лицата со попре- ченост низ 30 различни учебници по истори?а, религи?а, гра?ансκо општество и биологи?а.

Цел: Целта на ова истражува?е е да се от- κрие дали учебниците ги претставуваат раз- личните видови попречености според во- зраста, етниκумот и учеството во заедницата. Ова истражува?е го согледува праша?ето: Дали учебниците ги претставуваат различни- те видови попречености, возраста и етниκу- мот според нивното учество во заедницата? Во однос на терминот учество во заедницата, го разгледувам начинот на κо? учебниците ги претставуваат лицата со попречености во од- нос на (а) сеκо?дневни аκтивности надвор од институциите. Вκлученоста во одредени аκ- тивности κаκо спорт, вработува?е, гласа?е, протестира?е, поминува??и го времето со се- ме?ството или при?ателите или (б) гледа??и ги само во аκтивности вκлучени во институции.

Методи: Истражував три хипотези во од- нос на претставува?ето на видот на попре- ченоста, етниκумот и возраста и κаκо овие фаκтори се поврзани со учеството во заед- ницата. Добиените податоци ги анализирав, κористе??и κомбинаци?а на κвалитативно κодира?е на содржината, κаκо и κвалита- тивно κомпаративна анализа (ККА).

Резултати: Иаκо во на?голем бро? од учебни- ците се спомнува терминот попреченост, ли- цата со попреченост, сепаκ, во на?голем дел од случаевите остануваат невидливи, и само во помалκу од половина од истражуваните учебници, лицата со попреченост се претста- вени κаκо аκтивни учесници во заедницата.

Заκлучоци: Прво, демонстрирам деκа те- лесната инвалидност е поврзана со аκтивно учество во заедницата. Второ, демонстрирам деκа попреченоста е на?често поврзана со ет- ниκумот. Трето, демонстрирам деκа учество- то на лицата со попреченост е поврзано и со млади, но и со стари возрасни групи.

Клучни зборови: попреченост, учебници, учество, различност

Вовед

Учебниците претставуваат еден од на?фунда- менталните алатκи во образованието во учи- лиштата низ целиот свет ве?е со веκови (1). Истражувачите отκриле расни, етничκи и по- лови описи во учебниците. На?голем дел од истражува?ата на различностите се фоκуси- раат на начинот на κо? различностите се об- работени во учебниците во однос на полот и етниκумот (1 - 4). Помалκу внимание се обр- нува на начинот на κо? учебниците ги поκри- ваат темите за видовите попреченост, додеκа уште помалκу внимание се обрнува на κом- бинаци?ата од попреченоста, етниκумот, во- зраста и учеството на лицата со попреченост. Учебниците се од голема знача?ност за ин- κлузивното образование (5, 6). Аκо сите различни групи на ученици не се прет- ставени во учебниците, тогаш станува по- тешκо вκлучува?ето на сите ученици во образовниот процес. Доκолκу учениците со попреченост не се претставени, тогаш тие можеби ?е се чувствуваат исκлучено, предизвиκува??и проблеми κа? наставни- ците при промовира?е позитивна педаго- ги?а κо?а носи почит за сите оние κои се раз- лични и притоа се промовира само еден вид норматив, односно ученици κои нема- ат попреченост (1, 7). Затоа, пронао?а?ето на еден вид репрезентаци?а на лицата со попречености во учебниците е знача?но би- де??и учебниците претставуваат интегра- лен дел од училиштето; учениците на?голем дел од своето време го поминуваат со овие учебници и темите κои се обработуваат во тие учебници (6).

Зема??и го предвид недостатоκот на учебници во Шведсκа по истори?а, религи?а, гра?ансκо општество и биологи?а κои ?а обработуваат оваа проблематиκа на лицата со попреченост, севκупната цел на ова истражува?е е да се прона?де дали учебниците го претставуваат видот на попреченоста во однос на возрас- та, етниκумот и учеството во заедницата. Поспецифично κажано, ова истражува?е се насочува κон праша?ето: Дали учебниците κои ги претставуваат видовите попреченост, возраста и етниκумот се поврзани со учество- то на овие лица во заедницата? …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.