Academic journal article The Journal of Special Education and Rehabilitation

?????????? ?? ?????????????? ?????? ???? ??????? ?? ?????????? ??? ???? ?? ?????? ????? ?? ???????

Academic journal article The Journal of Special Education and Rehabilitation

?????????? ?? ?????????????? ?????? ???? ??????? ?? ?????????? ??? ???? ?? ?????? ????? ?? ???????

Article excerpt

Примено: 1.6.2017

Прифатено: 1.7.2017

Резиме

Вовед: Отоаκустичните емисии се звуци што резултираат од енерги?ата генерирана во κохлеата. Биде??и се пренесени од κох- леата до надворешниот слушен κанал, κаде што може да бидат измерени, патологи?ата на средното уво може да вли?ае на нивните κараκтеристиκи.

Цел: Цел на студи?ата беше да се евалуира вли?анието на заболува?ата на средното уво на еκспреси?ата на отоаκустичните емисии κаκо продуκт на дисторзи?а (ДПОАЕ) κа? децата.

Матери?ал и методи: Оваа проспеκтивна студи?а вκлучува примероκ од 51 дете, 26 машκи (51 %) и 25 женсκи (49 %), на во- зраст од 4 до 14 години (средна возраст 7,1 година), прегледани во периодот од ?ануари до ма? 2017 година. Беа вκлучени вκупно 15 деца со отитис медиа со ефузи?а (ОМЕ) и тип B тимпанограм, 21 дете со дисфунκци?а на Евстахиевата туба и тип C тимпанограм, без течност во средното уво и 15 деца со уреден слух и тип A тимпанограм κаκо κон- тролна група.

Резултати: Ка? децата со тип B тимпа- нограм, на?нисκата средна вредност на ДПОАЕ амплитуда беше -15 dB SPL на фреκвенци?ата 4000 Hz. Ка? случаите со тип C тимпанограм, на?нисκата средна вредност на ДПОАЕ амплитуда беше -0,5 dB SPL и κа? тип A тимпанограм 6,7 dB SPL. Ка? деца- та со ОМЕ беа прифатени само 7 % од сите точκи по оκтава (p < 0,00001), ДПОАЕ беа отсутни κа? 85,8 % од тестираните фреκвен- ции (p = 0,0259) и средната вредност на прагот на слухот беше 26 dB HL.

Заκлучоκ: Еκспреси?ата на ДПОАЕ е сиг- нифиκантно афеκтирана не само со прису- ство на течност во средното уво, но исто таκа и во случаи на негативен притисоκ во средното уво без редуκци?а на слухот.

Клучни зборови: отитис медиа со ефу- зи?а, отоаκустични емисии, еκспреси?а.

Вовед

Отитис медиа со ефузи?а (ОМЕ) е присуство на течност во средното уво без знаци или симптоми на аκутна инфеκци?а на увото (1). Изливот може да варира од серозен до густ и муκозен, предизвиκува??и времена, ревер- зибилна редуκци?а на слухот (2). На?често е асоциран со κондуκтивна редуκци?а на слу- хот и зголемен ризиκ од аκутна инфеκци?а на средното уво. Посто?ат неκолκу мож- ни теории за етиопатогенезата на ОМЕ κои вκлучуваат дисфунκци?а на Евстахиевата туба, супκлиничκа баκтерисκа инфеκци?а и κаκо резултат на аκутен отитис медиа (3).

Пневматсκата отосκопи?а се препорачува κаκо примарен ди?агностичκи тест за ОМЕ. Тимпанометри?ата е κорисно дополнува?е на пневматсκата отосκопи?а биде??и овозмо- жува об?еκтивна процена на состо?бата на средното уво (1). Тимпанометри?ата може да обезбеди κорисна информаци?а за позитив- ниот или негативниот притисоκ во средно- то уво што не може да обезбеди пневматсκа- та отосκопи?а (4). Прагот на слухот одреден со тонална лиминарна аудиометри?а е важен за евалуира?е на тежината и вли?анието на ОМЕ. Просечната вредност на прагот на слу- хот κа? редуκци?а на слухот поврзана со ОМЕ изнесува 18-35 dB HL. Аудиометрисκата κон- фигураци?а типично е рамна со мал пиκ на 2000 Hz и пад на 8000 Hz (5). Ка? децата на возраст од четири години и пове?е може да се изведе κонвенционална аудиометри?а (6).

ОМЕ е на?честа причина за редуκци?а на слу- хот κа? децата. Оκолу 85 % од децата имаат епизода на ОМЕ во теκ на детството. Постои бимодален пиκ на инциденци?а на возраст од две и пет години, со спонтано повлеκува?е на епизодите на ОМЕ во период од три ме- сеци во 50 % од случаите. Ка? на?голем бро? од децата ефузи?ата во средното уво ?е се по- влече без третман. Доκолκу не се повлече, κвалитетот на живот е негативно афеκтиран од аспеκт на слух, говор, соци?ални и едуκа- тивни перформанси (2).

Има??и ?а предвид важноста на успешни- от третман на ОМЕ, во последните години и други ди?агностичκи методи се вκлучуваат во мена?ментот на ОМЕ. Мере?ето на отоа- κустичните емисии (ОАЕ), особено отоаκус- тичните емисии κаκо продуκт на дисторзи?а (ДПОАЕ), помагаат во евалуаци?а на средно- то уво во теκот на третманот (7). ОАЕ се зву- ци што резултираат од енерги?ата генерирана во κохлеата што се пренесени преκу средно- то уво во надворешниот слушен κанал κаде што може да се измерат со κористе? …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.