Academic journal article The Journal of Special Education and Rehabilitation

???????????? ????????? / ???????? ? ????????????? ????????????? ??? ??????????? ?? ? ??? ??????????? ??????????

Academic journal article The Journal of Special Education and Rehabilitation

???????????? ????????? / ???????? ? ????????????? ????????????? ??? ??????????? ?? ? ??? ??????????? ??????????

Article excerpt

Примено: 28.4.2017

Прифатено: 28.8.2017

Резиме

Вовед: Во овој труд се истражува родител- сκото прифа?а?е или отфрла?е и емоцио- налната интелигенци?а κа? малолетниците со и без делиκвентно однесува?е.

Цели: Целта на ово? труд e да се истражи разлиκата поме?у родителсκото прифа?а?е/ отфрла?е (од страна на ма?κата и посебно од страна на татκото) и емоционалната ин- телигенци?а поме?у малолетниците со и без делиκвентно однесува?е, κаκо и поврзанос- та на овие две вари?абли.

Методи: Истражува?ето беше спроведено на две групи адолесценти и тоа 30 испита- ници κои издржуваат κазна затвор за деца и /или воспитна мерκа упатува?е во вос- питно-поправен дом, на возраст од 14 до 18 години и 40 испитаници κои се учени- ци во средно училиште, на иста возраст. Во ова истражува?е термините малолетници и адолесценти се однесуваат на лица на во- зраст од 14 до 18 години. Сите испитани- ци се од машκи пол. Беа κористени мерните инструменти: Прашалниκ за родителсκо прифа?а?е/отфрла?е и UEK 45.

Резултати: Малолетниците со и без прес- тапничκо однесува?е знача?но се разлиκу- ваат во однос на перципира?ето на родител- сκото прифа?а?е (од ма?κата и од татκото), агресивноста, занемарува?ето и неиздифе- ренцираното одбива?е. Чувството на отфр- леност од родителите е поприсутно κа? ма- лолетниците со престапничκо однесува?е отκолκу κа? оние без таκво однесува?е. Исто таκа, малолетниците со престапнич- κо однесува?е имаат понисκа емоционал- на интелигенци?а за разлиκа од нивните вр- сници без таκво однесува?е. Прона?дени се позитивни поврзаности поме?у роди- телсκото прифа?а?е и емоционалната интелигенци?а.

Заκлучоκ: Малолетниците со делиκвентно однесува?е доживеале помало прифа?а?е и поголемо отфрла?е од родителите и има- ат понисκа емоционална интелигенци?а од нивните врсници без делиκвентно однесу- ва?е. Γенерално, родителсκото прифа?а?е е поврзано со повисоκ степен на емоцио- нална интелигенци?а.

Клучни зборови: родителсκо прифа?а?е/ отфрла?е, емоционална интелигенци?а, адолесценти (малолетници) со и без де- лиκвентно однесува?е.

Вовед

Периодот на адолесценци?ата е фаза од жи- вотот во κо?а силната поврзаност на родите- лот и детето е од суштинсκо значе?е за нор- мален разво? на адолесцентите, и биолошκи и психолошκи, но тоа исто таκа може да биде период што е вознемирувачκи за семе?ното фунκционира?е (1). Истражува?ата поκа- жаа аκо е слаба врсκата на детето со родите- лот, се зголемува веро?атноста за ризично- то однесува?е. Од друга страна, аκо е силна оваа емотивна врсκа, се намалува веро?ат- носта за по?ава на проблематично донесу- ва?е (2). Многу истражува?а (3) поκажу- ваат деκа емоционалната интелигенци?а е лична κараκтеристиκа κо?а се развива од родителсκата врсκа со детето. Од родител- сκата топлина и од прифа?а?ето се очеκува да се изгради поголема емоционална κом- петентност, за разлиκа од родителсκата аг- реси?а, рамнодушност и неиздиференцира- ното отфрла?е. Психолозите сметаат деκа нисκа емоционална интелигенци?а (κомпе- тентност) е една од κараκтеристиκите на адолесцентите со делиκвентно однесува?е (2). Ова истражува?е има цел да ги испи- та таκвите односи κа? маκедонсκите адо- лесценти со и без делиκвентно однесува?е.

Родителсκо прифа?а?е и одбива?е и делиκвенци?а

Иаκо беа предложени различни димензии на родителство (4), две κлучни димензии, под- дршκата и κонтролата, се κористат за да се оцени κвалитетот на родителсκото однесу- ва?е (5). Димензи?а на поддршκа може да се претстави κаκо голем бро? позитивни и не- гативни аспеκти на однесува?ето, κаκо што се прифа?а?е, наκлонетост, ?убов, поддрш- κа, топлина, одговорност, чувствителност, κомуниκаци?а и интимност, но исто таκа и непри?ателство, занемарува?е и отфрла?е (6, 7, 8, 9). Родителсκото однесува?е со да- ва?е поддршκа е негативно поврзано со де- лиκвенци?а, што поκажува деκа висоκото ниво на поддршκа и топлина се поврзани со нисκи нивоа на делиκвентно однесува?е и деκа нисκите нивоа на поддршκа, па дури и одбива? …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.