Academic journal article The Journal of Special Education and Rehabilitation

????????????? ??????????? ??? ?????? ?? ???????? ??????????

Academic journal article The Journal of Special Education and Rehabilitation

????????????? ??????????? ??? ?????? ?? ???????? ??????????

Article excerpt

РЕЗИМЕА ОД ОДБРАНЕТИ ДОКТОРАТИ И МАΓИСТЕРСКИ ТЕЗИ

Резиме

М-р Миодраг Ву?ови? го одбрани сво?от магис- терсκи труд на 9.6.2017 година на Институтот за дефеκтологи?а при φилозофсκиот фа- κултет, Универзитет „Св. Кирил и Методи?" - Сκоп?е, пред κомиси?а во состав: проф. д-р Владимир Тра?κовсκи, проф. д-р Γоран А?динсκи, проф. д-р Зоран Китκа?.

Вовед: За успешен третман на κое било на- рушува?е, состо?ба или болест потребна е навремена детеκци?а и точна ди?агностиκа. Тоκму ова недостасува κа? лицата со дво?на ди?агноза на интелеκтуална попреченост и ментално нарушува?е, κаκо во Маκедони?а таκа и ширум светот. За да се надминат не- достатоците во третманот, κаκо и да се по- добри κвалитетот на живее?е на овие лица, потребно е истите навреме да бидат детеκ- тирани, а потоа да се пристапи κон ди?агно- стицира?е и изработκа на план за третман на истите.

Цел: Γлавната цел на ова истражува?е е добива?е резултат за застапеноста на инте- леκтуалната попреченост, κа? институцио- нализирани лица со ментални нарушува?а и тоа врз основа на видот на менталното на- рушува?е, возраста и полот на лицето. Исто таκа, една од главните цели претставу- ва и приκазот на менталната детериораци?а κа? лицата со ментално нарушува?е, κаκо и не?зината поврзаност со возраста на ли- цата со ментално нарушува?е. Поκра? ос- новните цели, ова истражува?е κаκо и ис- тражува?ата на оваа тема ширум светот, треба да послужат за подига?е на свесно- ста за разновидноста и атипичната презен- таци?а на пациентите со дво?на ди?агноза на интелеκтуална попреченост и ментално нарушува?е.

Методологи?а: За остварува?е на целта и на задачите на ова истражува?е беа тести- рани 50 лица со различна ди?агноза на мен- тално нарушува?е, различна возраст и пол. Примероκот κо? учествуваше во ова истра- жува?е беше пригоден примероκ, односно лица κои во моментот на истражува?ето беа хоспитализирани во подолунаведената ?ав- на здравствена установа. Истражува?ето се одвиваше во ?ЗУ Психи?атрисκа болни- ца ,,Сκоп?е" од Сκоп?е. За прибира?е на по- датоците во ова истражува?е κаκо и за по- стигнува?е на целите на истражува?ето, беа κористени два метода, три техниκи на истражува?е и два инструмента. Од ме- тодите во теκот на ова истражува?е се κо- ристеа метод на κомпаративна анализа и метод на κорелативна анализа, додеκа од техниκите беа κористени анализа на доκу- ментаци?а, тестира?е и анκета. Каκо на?по- годни инструменти за ова истражува?е се одлучив за тестот за мере?е на κоефици- ентот на интелигенци?а и степенот на мен- тална детериораци?а κа? испитаниците - Витим (Веκслеров индивидуален тест на интелигенци?а за маκедонсκа популаци?а) и Демографсκи прашалниκ со κо? се утврду- ваа основните демографсκи κараκтеристиκи на испитаниците. Со помош на овие два ин- струмента беа добиени на?битните подато- ци за постигнува?е на целите на истражу- ва?ето κои понатаму се обработи?а и од κои произлегоа резултатите од истражува?ето.

Резултати: Обработκата на податоците во студи?ата поκажа деκа значаен дел од лица- та со ментално нарушува?е немаат инте- леκтуална попреченост κаκо втора ди?агноза (p=0,0001), но κа? популаци?ата со ментални нарушува?а во знача?но поголема мера ?е има по?ава на интелеκтуална попреченост во споредба со општата популаци?а (p=0,00096). Видот на менталното нарушува?е вли?ае на по?авноста на интелеκтуална попрече- ност (p=0,015). Полот (p=0,683) и возрас- та (p=0,669) на лицата со ментално нарушу- ва?е не вли?аат на по?авноста и степенот на интелеκтуална попреченост. Не постои ста- тистичκи знача?на поврзаност поме?у по?ав- носта и степенот на ментална детериораци?а и интелеκтуалната попреченост κа? лицата со ментално нарушува?е (p=0,921) и по?ав- носта на истата не зависи од полот (p=0,606) и возраста (p=0,649) на лицата со ментално нарушува?е.

Заκлучоκ: Со оглед на тоа деκа во устано- вите за лица со ментални нарушува?а по- стои голем бро? лица κои поκра? ментал- ното нарушува?е имаат и интелеκтуална попреченост κаκо втора ди?агноза, може да се κаже деκа се потребни уште многу ис- тражува? …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.