Academic journal article Business and Economics Research Journal

Küresel Raporlama Girisimi (GRI) Standartlarina Göre Seçilen Otellerin Sürdürülebilirlik Raporlarinin Analizi Ve Degerlendirilmesi

Academic journal article Business and Economics Research Journal

Küresel Raporlama Girisimi (GRI) Standartlarina Göre Seçilen Otellerin Sürdürülebilirlik Raporlarinin Analizi Ve Degerlendirilmesi

Article excerpt

1. Giriş

Kurumsal sürdürülebilirlik, işletmelerin ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarını bir bütünlük içerisinde gerçekleştirmeyi, bu sorumluluk alanları arasında denge kurabilmeyi ve bu boyutlarda sürdürülebilir olmayı ifade etmektedir. İşletmelerin ve diğer kuruluşların faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve yaşamlarını muhasebenin varsayımı olan süreklilik kavramıyla özdeştirebilmeleri için uzun vadeli kârlılığın sosyal adaletle ve çevreyle iç içe yürütülmesi gerekmektedir. İşletmenin tüm paydaşlarını (yönetim, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler vb.) bu sürece dâhil etmesi ve bilinçlendirmesi ile beklenen başarı elde edilebilir.

Surdurulebilirlik raporlaması işletmelerin faaliyetlerini daha surdurulebilir hale getirmek için hedef belirlemelerine, performanslarını ölçmelerine ve değişimleri yönetmelerine yardımcı olmaktadır. Su rdu ru lebilirlik raporu bir işletmenin çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerine ilişkin bildirimler iletmektedir. İşletmeler genellikle başarısını finansal tablolarla kanıtladıkları kâr büyüklükleriyle ölçmektedir. İşletmenin finansal tablolarında raporladığı kâr, işletmenin faaliyetlerinin sürdürülmesinde karşılaşabileceği sorunların ve aksaklıkların üstesinden gelmek amacıyla bilgi kullanıcılarına iletilmektedir. Ticari kâr, ortaklar, yatırımcılar, kreditörler ve rakiplere yönelik verilen bir mesajdır. İşletme, ortaklarına konulan sermayenin korunduğuna ve güvende olduğuna, yatırımcılara fonlarından elde edecekleri temettü payına, kreditörlere işletmeye verdikleri borçların geri ödenebileceğine ve rakiplere pazar içindeki duruma ve performansa ilişkin mesajlar ve garanti vermektedir. Mali kârla ise devletin beklemekte olduğu vergiye ulaşabileceği mesajı verilmektedir. İşletme dışına yönelik bu tür bilgiler verilirken, işletme içi bilgi kullanıcısı olan yöneticiler de kârdan kendilerine pay çıkarmaktadır. Kâr bir başarıdır ve bunu gerçekleştiren ekibin ödüllendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgi kullanıcıları ise son derece vefasız dostlardır. Kârın devamlılığının sağlanmaması durumunda tüm bu bilgi kullanıcıları işletmeyi terk ederler. Kâr ise işletme hayatını sürdürdüğü sürece söz konusu olabilir. Görüldüğü gibi kâr büyüklüğü işletmenin gelecekte hayatını sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin bir bilgi üretmemektedir.

İşletmenin karşılaştırılabilir finansal tablolarında kâr kaleminin olması, onun kişiliğinin sürekliliğini perçinlememektedir. Artık işletmeler verimli, etkin ve aynı zamanda sürekliliği sağlayabilmek için, finansal raporları kurumsal sürdürülebilirlik raporlarıyla desteklemesi gerekmektedir (Topcu ve Korkmaz, 2015: 3). Kurumsal sürdürülebilirlik ile işletmenin toplumun bir parçası olma başarısını da ölçmektedir ki, bu başarı finansal başarısını sağlayan temel unsurdur. Böylelikle işletmeler surdurulebilirlik raporlaması ile soyut konuları somut hale getirerek, surdurulebilirlik gelişimlerinin işletmenin faaliyetleri ve stratejisi üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına ve yönetilmesine yardımcı olmaktadır.

2. Kavramsal Çerçeve

Çalışmada kavramsal çerçeve sürdürülebilir kalkınma, kurumsal sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik raporlaması başlıklar altında incelenecektir.

2.1.Sürdürülebilir Kalkınma ve Kurumsal Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarının geniş bir çerçevede ve önemde değerlendirilmesi, 1987 yılında Londra'da düzenlenen Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nda sunulan Brundtland Raporu ile gerçekleşmiştir. Brundtland Raporu, endüstri devrimi, hızlı sanayileşme ve ekonomik büyüme sonrası insanlığın karşı karşıya geldiği doğa ve çevre tahribatına dikkati çekmiş; büyüme, gelişme ve çevre korumanın bir arada gerçekleştirilebilmesinin mümkün olduğunu belirterek çevrenin, doğal kaynakların etkin bir şekilde korunması gerektiğini vurgulamıştır (WCDE, Our Common Future 1987: 54-55). Bir değişim süreci olarak algılanabilecek sürdürülebilir kalkınma; ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları içermektedir. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.