Academic journal article Business and Economics Research Journal

BIST 30 Endeksi Ile MSCI Gelismekte Olan Piyasalar Endeksinin Küresel Kriz ÖNcesi Ve Sonrasi Esbütünlesme Analizi

Academic journal article Business and Economics Research Journal

BIST 30 Endeksi Ile MSCI Gelismekte Olan Piyasalar Endeksinin Küresel Kriz ÖNcesi Ve Sonrasi Esbütünlesme Analizi

Article excerpt

1. Giriş

Türkiye'nin 1980 yılı ile birlikte serbest piyasa ekonomisine geçmesi, 1990 yılları ile başlayan finansal küreselleşme ve aynı zamanda bilgisayar ve internet teknolojisinde gelişmeler fon ve portföy yatırımlarında maliyetlerin düşmesini sağlamıştır. Bunun sonucu olarak yatırımcıların uluslararası piyasalarda yatırım yapması daha kolay hale gelmiştir. Küreselleşme ile birlikte, son yıllarda yabancı portföy ve fonların dünyadaki herhangi bir piyasaya son derece hızlı ve rahat yatırım yapabilmeleri sayesinde ülkeler arası fon akışları ciddi oranda artmıştır. Aynı zamanda bu süreç, menkul kıymet çeşitliliğini arttırmış, portföy çeşitlendirmesi ve portföy yönetimi daha büyük önem kazanmıştır.

Küreselleşmenin sonucu olarak dünyadaki finansal piyasalar birbirine daha çok entegre (bütünleşmiş) hale gelmeye başlamışlardır. Entegrasyon süreci ile birlikte finansal piyasaların birlikte hareket etmesi artmış ve portföy teorisinin temeli olan çeşitlendirmenin faydaları tartışılır hale gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan finansal krizlerle birlikte yatırımcılar daha yüksek getiri arayışına girmişlerdir. Bundan dolayı da gelişmiş olan ülkelere göre daha yüksek getiri sunan gelişmekte olan ülkelere daha çok yatırım yapmayı seçmişler ve uluslararası portföy çeşitlendirmesinden faydalanmak istemişlerdir. Yabancı fon ve portföy yöneticilerinin finansal bütünleşme ile beraber teorik olarak elimine edilmesi mümkün olmayan kendi ülkelerindeki sistematik riski, farklı ülkelere yatırım yaparak (uluslararası çeşitlendirme) azaltmak istemektedirler. Eğer yatırım yapılan farklı ülkelerdeki piyasalar beraber hareket etmeyip bağımsız hareket ettikleri takdirde bu uluslararası çeşitlendirme işe yarayabilir. Ancak önceden de bahsedildiği üzere, son yıllarda zirve yapan küreselleşme ile birlikte finansal piyasaların birbirleriyle olan entegrasyonu uluslararası çeşitlendirmeyi sınırlı hale getirmiştir. Başka bir ifade ile, çeşitlendirmenin (diversification) faydalı olabilmesi için uluslararası finansal piyasalarının birbirleriyle olan ilişkilerinin zayıf olması ve uluslararası piyasaların bütünleşmiş olmaması gereklidir. Bu yüzden, yerli ve yabancı yatırımcılar için farklı ülke borsaları arasındaki uzun vadeli ilişkilerin belirlenmesi portföy yönetimi ve çeşitlendirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir Bu çalışmada Borsa İstanbul'daki BIST 30 endeksinin Morgan Stanley Capital International tarafından hesaplanan gelişmekte olan ülkeler endeksi (MSCI Emerging Market Index- MXEF) ile uzun vadeli ilişkisi 20032017 yılları arasında hem küresel finansal kriz öncesi hem de kriz sonrası Johansen eşbütünleşme (kointegrasyon) analizi ile test edilmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde literatür taraması, üçüncü bölümde veri ve kullanılan ekonometrik yöntem ve son bölümde sonuç kısmı yer almaktadır.

2. Literatür

En çok atıf almış ve yapılan ilk çalışmalardan biri olan Kasa (1992), Ocak 1974-Ağustos 1990 dönemi için aylık ve 3 aylık veri kullanarak yaptığı Johansen eşbütünleşme analizinde ABD, Japonya, İngiltere, Almanya ve Kanada borsaları arasında uzun vadeli ilişkinin olduğu sonucuna varmıştır. Aynı zamanda benzer sonuçlar; Chou; Ng ve Pi (1994) tarafından Temmuz 1976-Aralık 1989 dönemi için haftalık veri kullanılarak yapılan Johansen eşbütünleşme analizinde de bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları da, Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa ve Almanya ve Japonya hisse senetleri piyasaları arasında eşbütünleşme olduğunu ve sermaye piyasalarının küreselleşmesinin arttığını göstermiştir.

Worthington ve Higgs (2007), Avrupa piyasaları için yaptıkları çalışmada, 1990-2006 dönemi için Avustralya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya ve İngiltere arasında uzun vadeli ilişki olduğu sonucunu bulmuşlardır. Erdinc ve Milla (2009) tarafından yapılan bir diğer çalışmada, 1991-2006 yılları arasında Fransa, Almanya, İngiltere ve MSCI dünya hisse piyasaları endeksi kullanılmış ve söz edilen piyasalar arasında uzun vadeli bir ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.