Academic journal article The Journal of Special Education and Rehabilitation

????????? ??????????? ??? ????????? ?? ????????????? ???????????

Academic journal article The Journal of Special Education and Rehabilitation

????????? ??????????? ??? ????????? ?? ????????????? ???????????

Article excerpt

Примено: 20.11.2017

Прифатено: 17.02.2018

Резиме

Потребно е децата да разврат способности за jазичκо изразуваае за да може без потешκотии да jа совладаат наставната програма, но и за да можат да κомуницираат со оκолината, да ги исκажат своите ставови и потреби. Децата со интелеκтуална попреченост (ИП) се κараκтеризираат со многу промени во разводите способности, една од тие промени е и поинаκвиот jазичен развоу Целта на овоj труд е да поκажиме на røj начин интелеκтуалниот дефицит влщае врз jазичниот развоj, односно во можноста за формираае на поими, κаκо и поврзаноста на оваа способност со полот и возраста на испитаниците. За потребата на нашето истражуваае го κористевме тестот АКАДИА (Atkinson, Johnston и Lindsaz, 1972) - тест за процена на разводите способности на личноста. Γо κористевме субтестот за процена на можноста за формираае на поими røj за потребите на нашето истражуваае беше адаптиран на маκедонсκи jазиκ. Опфативме примероκ од 144 ученици (64 ученици со ИП и 80 ученици со типичен развод.

Адреса за κореспонденцща:

Ангелκа КЕСКИНОВА

Проеκт на УСАИД и ЛЦИФ за децата со пречκи во видот

ул. 1612 бр. 1/13 Реонсκи Центар Аеродром,

Сκоще

angelka v@gmail.com

071/264-926

Во однос на добиените резултати можеме ца κажеме деκа интелеκтуалниот дефицит негативно вщае врз можноста за формираае на поими, односно го отежнува |азичниот развоj.

Клучни зборови: Деца со интелеκтуална попреченост, АКАДИА тест, формира^е κонцепти

Вовед

Γовор е способност да се формира звуκ raj формира збор. Jазиκ се зборовите κои детего ги разбира и ги употребува. Jазиκот може да биде устен или пишан.

Првите три години од животот, κога мозоκот наjмногу се развива и созрева, е период на интензивен развоj на говорните и jusmните вештини. Се поκажа деκа тоа е κритичен период за говорен и jазичен развоj κа бебиаата и малите деца, κога мозоκот на^обро ги прима говорните стимулации (1).

1азичните вештини интензивно се развиваат помегу четвртата и петата година. Децата на оваа возраст можат да го направат следното: опширно да воκализираат, да κомуницираат лесно со други деца или возрасни, да ги артиκлулираат κореκтно сκоро сите гласови, знаат 1.500 до 2.500 зборови, да κористат реченици со 6 до 8 зборови, можат да повторат барем 4 слога, да κористат барем четири предлози, да κажуваат приκазни на одредена тема и можат да одговараат на прашааа за слушната приκазна. На петтата година децата можат да го направат следното: да следат три после - дователни наредби, да зборуваат κонстантно, да поставуваат голем броj на прашааа, κористат описни зборови и сложени реченици, ги познаваат сите согласκи и самогласκи, κористат генерално точна граматиκа. Децата на шест години можат да ги поправат сопствените граматичκи грешκи и погрешното препознаваае. На^олемиот дел од децата го дуплираат сво^т воκабулар на возраст помегу шест и осум години, и можат да читаат на седум години. Γолем сκоκ во разбираае на прочитаното настанува оκолу девет години. Децата на десет години започнуваат да го разбираат фигуративного значеае на зборовите (2).

Децата во една група ги κласифицираат предметите κои се слични по изглед или по фунκцща, но долго се водело дебата оκолу гоа røj од овие два κритериуми е доминантен. Помету пет до седум години, започнува да се развива нефигуралната κолеκцща, предметите се κласифицираат врз основа на неκои нивни перцепирани κараκтеристиκи. Со развоj на логичκо мислеае се |авува способност за инκлузиjа на κласи и хиерархисκа κласифиκацща (3). На говорно-^азичен план оваа способност се забележува преκу можноста за употреба на хипоними (4). Повозрасните лица предметите ги κласифицираат во однос на фунκционалната сличност, дури и тогаш κога физичκата сличност помету нив е голема. Наспроти нив, децата паκ сметаат деκа неκои предмети може да се κласифицираат во одредена κатегорща првенствено аκо се слични по физичκиот изглед (5).

Промените во разво^т на детето поврзани се со зголемувааето на исκуството и употребуваае на зборовите во различен κонтеκст и збогатуваае на знаеаето за κатегориjата и односите. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.