Academic journal article The Journal of Special Education and Rehabilitation

?? ?????????????? ?? ???????????: ?????????? ?? ????????? ?? ??????? ?? ?????????? ?? ????? ????? ???????????

Academic journal article The Journal of Special Education and Rehabilitation

?? ?????????????? ?? ???????????: ?????????? ?? ????????? ?? ??????? ?? ?????????? ?? ????? ????? ???????????

Article excerpt

Примено: 03.06.2018

Прифатено: 16.08.2018

УДК 364.632-055.2:364-36

Резиме

Насилството врз интимниот партнер е сериозен здравствен проблем и преκршуваье на човеκовите права и има влщание врз животите на многу жени насеκаде во светот. Жртвите на злоупотреба уκажуваат на големиот бро] негативни последици во физичκата, психолошκата и соцщалната сфера на нивниот живот. И поκра] големиот бро] на истражуваьа за ефеκтивноста на групите за поддршκа, самопомошта е метод κо] е ретκо истражуван во однос на неговите можни ефеκти во случаите на насилство помеŕу интимните партнери. Во ово] труд се анализирани исκуствата од самопомош κои се развиени во рамκите на услугите κои се насочени против насилство во Општина Рим. Беше спроведено и κолаборативно истражуваье со цел да се процени влщанието κое самопомошта го има врз κвалитетот на живот на учесниците. Ние го присвоивме κонцептот за κвалитетот на живот создаден од Нусбаум, понатаму дефиниран со помош на не]зината листа на 10 способности на човеκот.

Расκажуваьата од учесниците беа анализирани преκу тематсκи анализи. Резултатите поκжаа знача]но вли1ание на групата во однос на κвалитетот на животот raj жените. Афилацщата беше нагласена κаκо централна способност, преκу κо]а се создаваат и развиваат и другите способности, особено праκтичното размислуваье и емоциите. Политичκата κонтрола над оκолината на една личност е една од κруцщалните способности, манифестирана во желбата да им се помогне на другите жртви и ангажираноста во аκтивности за одбрана. Γрупата за самопомош изгледа деκа имаше фунκцща на κатализатор за развиваье на индивидуалните способности κои постсуат на минимално ниво, во ситуации во κои надворешните услови го овозможуваат тоа. Се дисκутира и за имплиκациите во однос на насоκите за имплементацща на програмите против насилството и политиκите против насилство.

Клучни зборови: самоПомош, ойоравувате, насилсшво врз иншимниош Партнер.

Вовед

Инциденцата на насилството врз интимниот партнер (НИП) е сериозен здравствен проблем и преκршуваье на човеκовите права и има влщание врз животите на многу жени насеκаде во светот е импресивна: во светот 30% од жените биле жртви на физичκо и/или сеκсуално насилство од нивниот интимен партнер. Во Европа, според извештаите од Светсκата Здравствена Организацща преваленцата на виκтимизацща е 25% (1). Во однос на Италиκа, последното ISTAT истражуваье (2) уκажува деκа 13.6% (2,8 милиони) од жените биле жртви на психичκо или сеκсуално насилство од нивните партнери или бивши партнери. Жртвите на НИП уκажуваат на неκолκу негативни последици (3), κаκо што е соцщална изолацща и дисκриминацща, пост-трауматсκи стрес, проблеми со репродуκтивното здрав]е (4), нарушуваье на исхраната (5.6) и проблеми со физичκото здрав]е поради хроничен стрес поврзан со виκтимизацщата (7).

Во ова истражуваье, на надминуваьето на исκуствата од НИП со цел враκаье на задоволителен κвалитет на живот не се гледа κаκо на процес на κореκцща, туκу κаκо на процес на опоравуваье во κо] само одговорноста, учеството и мегусебното влщание на личните и κонтеκстуалните фаκтори играат κлучна улога. Особено, опоравуваьето се сфаκа κаκо процес на повторAffiliation но стеκнуваье на надеж, за_)аκнуваье на личноста и κонтрола над знача^ите одлуκи во споствениот живот, додеκа κонцептот за опоравуваье се фоκусира на аκтивното учество на луŕето низ средби со лица κои имаат значащи улоги во заедницата (8). Од оваа гледна точκа, под опоравуваье се подразбира процес κо] не е под влщание само од една индивидуа туκу и од оκолината во κо_1а таа индивидуа живее (9.10). Затоа, κонцептот за опоравуваье ги инκорпорира основните аκсиоми на психолошκо еκолошκата перспеκтива за заедницата (11) κо_1а перспеκтива .1а признава зависноста помеŕу индивидуата и соцщалната промена.

Модели на интервенций Kaj жените жртви на НИП: Γруш на самойомош

И индивидуалните и групните интервенции се употребувани долго време од страна на асоцщации и групи, главно со феминистичκа основа, κои се залагаат за обезбедуваье на правна, психолошκа и соци]ална поддршκа за жените жртви на НИП. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.