Academic journal article The Journal of Special Education and Rehabilitation

????????? ???????? ?? ?????? ?? ????????????? ???????????: ??????????? ?? ??????

Academic journal article The Journal of Special Education and Rehabilitation

????????? ???????? ?? ?????? ?? ????????????? ???????????: ??????????? ?? ??????

Article excerpt

Примено: 16.05.2018

Прифатено: 01.10.2018

УДК 37.011.33:613.88-056.34(569.5)

Резиме

Вовед: Браκот и децата се право за сеκое лице со интелеκтуална попреченост, но посщат ограничувааа κои го спречуваат пристают до ова право.

Цели: Целта на ова истражуваае е да се направи преглед на пет истражувааа направени во Jордан, да зборуваме за сеκсуалните проблеми поврзани со браκот и имааето деца raj лицата со интелеκтуална попреченост и да ги заштитиме од сеκсуална злоупотреба.

Методи: Преглед на литературата од пет истражувааа направени во Jордан за сеκсуалните проблеми со κои се соочуваат лицата со ИП.

Резултати: Сите резултати од истражувааата κои беа прегледани )а нагласиле знача]носта од предавааата на наслови поврзани со сеκсуалното образование за лицата со ИП од рана возраст.

Заκлучоци: Предавааата за сеκсуални наслови за лицата со ИП им помага подоцна при сκлучувааето на браκови и имааето на деца, κаκо и самозаштита од сеκсуални злоставувааа.

Клучни зборови: Сшерилизацща; Хисшереκшоми)а; Сеκсуално образование; Аборшус на деформирани фешуси; Браκ; Иншелеκшуална йойреченосш (ИП).

Вовед

Jордан ja има потпишано и ратифиκувано Мегународната κонвенцща за правата на лицата со попреченост во 200-2001 (1) и истата стана генерална обврсκа за обезбедуваье и промовираье на целосната реализацща на сите човеκови права без ниκаκва дисκриминацща поврзана со нивната попреченост. Едно од правата κое е обезбедено во членот 21 од Конвенцщата е правото на браκ, формираье семе)ство и имаьето деца за лицата со попреченост (сеκсуален живот). Иаκо, лицата со попреченост го имаат правото на браκ, формираье семе)ство и имаье деца, посто)ат многу проблеми поврзани со ова право, κои можат да ги спречат истите тие да сκлучат браκ, да формираат семе)ство и да имаат деца. Кога зборуваме за сеκсуалниот живот на лицата со интелеκтуална попреченост, постои аргумент во рамκите на Источните општества, биде)κи многу луŕе веруваат дела лицата со ИП не се свесни за сеκсуалниот живот (2, 3) и срамота е да се зборува за сеκсуалниот живот во овие општества. Согласно со сеκсуалниот живот на лицата со ИП, постои индиκацща деκа лицата со ИП се во поголем ризиκ од сеκсуално злоставуваье и пренесуваье сеκсуални болести од другите (2-9), па затоа неκои луŕе ги стерилизираат нивните деца со ИП, особено децата од женсκи пол на начин што прават хистереκтомща. Исто таκа, поради постоеьето индиκацща деκа неспособноста на лицата со ИП да уκажат или да се одбранат κога истите се изложени на сеκсуално вознемируваье или злоставуваье и неκои лица со ИП саκаат да стапат во браκ и да имаат деца, па затоа постои потребата истите да се образуваат на тема поврзана со сеκсуалните потреби (2, 3, 10). Но, постои проблем во недостигот на програми за сеκсуално образование на лицата со ИП и постоечκите κултурни и соцщални бариери κои оневозможуваат вκлучуваье на програмите за сеκсуално образование во центрите за лица со посебни потреби (2, 3, 9, 1016). Посщат многу грижи поврзани со спречуваьето на овие програми да бидат дел од центрите за посебно образование. Неκои од загриженостите се следните: срамот, страв деκа со ваκвите програми κе се уништат децата со ИП, многу луŕе веруваат деκа лицата со ИП не се свесни за сеκсуалноста и деκа сеκсуалното образование κе им уκаже за постоеьето на истата, ставовите на семе)ствата на лица со ИП и на спецщалните едуκатори κон сеκсуалното образование за лицата со ИП и недостигот на тренинг за специ1алните едуκатори (пред или за време на нивното работно време) за предаваьето на сеκсуални наслови на лицата со ИП (3).

Ова истражуваье ги обелоденува проблемите поврзани со сеκсуалниот живот на лицата со ИП во Jордан, а κои се поврзани со браκот и имаьето на деца. И тие проблеми се: стерилизацщата на жени и женсκи деца со ИП, сеκсуалното образование на лицата со ИП, браκот со лица со ИП и абортусот raj жените со ИП. Прашаьата на κои треба да даде одговор ова истражуваье се:

1. Каκви се ставовите на Jорданците κон хистереκтомщата на дево]чиьата со ИП? …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.