Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Articles from Vol. 26, No. 3, November

A Socially Committed Literary Work: Perspectives on Elliot Zondi's Insumansumane
Abstract In this article Elliot Zondi's historical drama, "Insumansumane", is discussed as a committed literary work. The main character, Bhambada, urges his contemporaries to challenge the ideological domination of the apartheid system and to fight...
Breyten Breytenbach Se Boek: Die Taal (Poesie) as Voelinstrument Om Bewussyn Te Verken
Opsomming Een van die groot vraagstukke in die natuurwetenskap is die misterie van bewussyn. Hoe is dit moontlik dat 'n staat van bewussyn, 'n besef van jou eie bestaan en jou handelinge kan ontstaan uit materie, uit neuronbewegings in 'n stuk senuweefsel?...
Die Hierargiese Ontwikkeling En Grammatiese Kenmerke Van Die Noord-Sotho Werkwoordstam -Ba
Opsomming Die doel van hierdie artikel is om die sinchroniese grammatiese kenmerke van die Noord-Sotho werkwoordstam -ba te beskryf, asook om die diachroniese ontwikkelingsgang van die taalvorm aan te toon. Daar bestaan tans 'n leemte in die verband,...
Die Spel Van Assosiasies in En Om "Die Verlossing Van Die Beeld" Van Breyten Breytenbach
Opsomming Die aandag word in hierdie analise weereens daarop gevestig hoe die samehang van herinnering en verbeelding 'n belangrike impuls in, en 'n sleutel tot Breytenbach se werk is. Die spel met taal en assosiasies, die "foregrounding" in die...
Echoes of Orality in Christian Xhosa Songs
Abstract This article is an attempt to investigate and explore certain patterns in traditional Christian Xhosa songs as found in Xhosa music. The corpus of contemporary Xhosa music is vast, and difficult to explore properly without recognising the...
Haasjag
Die honde word stewig een hulle leibande vasgehou en ons fluister as ons met mekaar wil preet wanneer ons met donkermaan die veld in stap om die hase te gaan soek wet groot skede op die boer se plaas aanrig Dit is die begin van die plantseisoen, maar...
Johannes Kerkorrel En Postapartheid-Afrikaneridentiteit
Opsomming Johannes Kerkorrel (Ralph Rabie, 1960-2002) se musiek het die sentimente van 'n jong wit stedelike generasie verwoord wat rebels gestaan het teenoor die outokratiese dispensasie van die apartheidsregering. Kerkorrel se lledjies, waarvan...
Medea Praat Afrikaans (1)
Opsomming Euripides se "Medea" is een van die Griekse dramas wat steeds dwarsoor die wereld vertaal, opgevoer en verwerk word. Alhoewel daar nog geen Afrikaanse vertaling van crie drama gepubfiseer is nie, is daar al verskeie Medea-dramas in Afrikaans...
'N Groot Afrikaanse Roman
Van Niekerk, Marlene. 2004. Agaat. Kaapstad: Tafelberg. 718 p. Prys: onbekend. ISBN: 0624042065. Agaat is ongetwyfeld 'n groot Afrikaanse roman--groot opgeset, geverf op 'n wye doek, gewaagd van aanbieding, ewe boeiend en onthutsend as vervelig...
Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.