Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Articles from Vol. 30, No. 1, April

Creative Writing Students' Experience of Their Own Creative Process within the Context of the Tracking Creative Creatures Project: A Narrative analysis/Skryfkunsstudente Se Ervaring Van Hulle Eie Kreatiewe Proses Binne Die Konteks Van Die Op Die Spoor Van Kreatiewe Kreature-Projek: 'N Narratiewe Ontleding
Abstract First-year students in Creative Writing at the North-West University took part in an interdisciplinary investigation into the creative process, which posed certain creative challenges to them. The students' reaction to the project indicated...
Die Laaste Sewe Dae in Mei 2007: (Weergawe)
"Cool," se die kinders oor die wit poppe onder die bed. Soms sit sy in die hoek langs die prosestafel. Hiervandaan het sy 'n blik op die hele uitstalling en die besoekers wat tussen die kunswerke rondloop. Dis ook 'n goeie plek om voorligting te...
Eyeing the Creatures: An Exploration of Mirth as a Personal Function of art/Oe Vir Die Kreature: 'N Verkenning Van Pret as 'N Persoonlike Funksie Van Kuns
Abstract Eyeing the creatures: an exploration of mirth as a personal function of art This article investigates the contribution by artist Jan van der Merwe to the project known as the "Creative creatures". The project, initiated by Franci Greyling...
Five Poets in Conversation with Joshua and Ian Marley's Creative creatures/Vyf Digters in Gesprek Met Joshua En Ian Marley Se Kreatiewe Kreature
Abstract This article analyses the reactions of rive poets to Joshua and Ian Marley's creative creatures. Similarities and differences in the stimuli the poets react to, the ways in which they imitate the creatures morphologically, the patterns,...
Om Aan Die Loop Te Bly Besplegelings Rondom Kreature En Kreatiewe Prosesse
Daar is verskeie aspekte van hierdie projek Op die spoor van die kreatiewe kreature wat dit anders maak as 'n gewone navorsingsprojek of as kreatiewe werk op sigself. Die samewerking van kunstenaars en akademici uit soveel verskillencle velde het...
Possible Worlds: A Reading of Three Artworks from the Creative Creatures exhibition/Moontlike Werelde: 'N Ontleding Van Drie Kunswerke in Dle Kreatiewe Kreature-Ulstalling
Abstract: The basic concern of this article is to offer an interpretation of artworks by a selected group of artists who contributed to the "Creative creatures" project. The original creatures created by the artist, lan Marley, based on narration...
Practice-Based Research: Tracking Creative Creatures in a Research context/Praktykgebaseerde Navorsing: Op Die Spoor Van Kreatiewe Kreature in 'N Navorsingskonteks
Abstract This article explores the concept of practice-based research as a viable research avenue for academics in creative disciplines with a view to contextua/ise the importance of research for ail acadernics, including those in creative disciplines;...
Preface/Voorwoord
This special edition of Literator is dedicated to Tracking creative creatures: an interdisciplinary investigation into the creative process. The project, executed in the Faculty of Arts at the North-West University (Potchefstroom Campus), originated...
Rules: Litera Prizes for Creative writing/Reglement: Litera-Pryse Vir Kreatiewe Skryfkuns
The Editorial Board of Literator yearly awards two prizes for the best contributions for a calendar year in the section "Litera". These prizes will be known as the Litera prizes for creative writing. Two prizes will be awarded, one for writers who...
Section for Creative writing/Rubriek Vir Skeppende Werk
Litera is a section for the publication of creative writing in all the languages that Literator usually caters for. Through this section the Editorial Board wants to present an integrated image of the diversity of new writing by South Africans. ...
The Grotesque as It Appears in Western Art History and in Ian Marley's Creative Creatures/'n Ondensoek Na Die Groteske in Westerse Kunsgeskidenis En in Ian Marley Se Kreatiewe Kreature
Abstract This article presents a theoretical exploration and reading of the notion of the grotesque in Western history of art to serve as background to the reading of the original creatures in the "Tracking creative creatures" project. (1) These...
Tracking Creative Creatures: An Interdisciplinary Investigation into the Creative Process-Project description/Op Die Spoor Van Kreatiewe Kreature: 'N Interdissiplinere Ondersoek Na Die Kreatiewe Proses-Projekbeskrywing
Abstract "Tracking creative creatures" is an interdisciplinary exploration which originated out of a need for research possibilities within the creative disciplines, specifically visual arts and creative writing. The graphic works which formed the...
Vrylopers
Voor julle ingestap het, was daar net 'n paar kliente wat eintlik amper niks spandeer het nie. Soos gewoonlik op 'n Donderdagmiddag, veral in die winter en in die middel van die maand. 'n Seuntjie wat vislyn soek. Sy Pa kom die naweek kuier--hy...
Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.