Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies

Articles from Vol. 32, No. 2, August

Die Prins
Dis Mariana wat eendag gese het ek moet Avila toe gaan. Sy wou nie se hoekom nie. Maar sy het gese sy kan dit nie meer aanskou hoe ek ly nie. Sy het gese die klooster se naam is Santo Tomas. Daar is Jets vir my in die klooster se kerk. En sy het gese...
Die "Triomferende Josee"
Lanoye, Tom. 2004. Sprakeloos. Pretoria: Protea Boekhuis. 308 p. Prys: R160,00. ISBN: 978-1-86919-402-4. Die Afrikaanse vertaling van Tom Lanoye se bekroonde Sprakeloos (2009) verskyn in 2011 onder dieselfde titel by Protea Boekhuis. Die vertaling...
Die Vedaling 'N Waardevolle Bydrae
Le Clezio, J.M.G. 2010. L'Africain / Die Afrikaan. Bloemfontein: Sun Press. 73 p. Prys: R150,00. ISBN: 978-1-920383-11-4. Jean-Mari Gustav le Clezio se outobiografiese novelle L'Africain (2004), vertaal uit die Frans deur Naomi Morgan, is 'n terugskouende...
Dubbele Leesplesier
Vos, C. 2007. Duskant die donker / Before it darkens. Pretoria: Protea Boekhuis. 127 p. Prys: R150,00. ISBN: 978-1-86919-412-3. Na vyf digbundels verskyn Duskant die donker / Before it darkens as 'n keur uit Cas Vos se gedigte, met vertalings deur...
From Foreign to National: A Review of the Status of the French Language in Gabon/Van Uitheems Tot Volkstaal: 'N Oorsig Van Die Status Van Die Franse Taal in Gaboen
Abtract This article provides a review of the various statuses of the French language in Gabon, a French-speaking country in Central Africa. It reveals a process in which different generations of Gabonese people are increasingly learning, and thus...
"Gestures of Approach": Aspects of Liminality and labyrinths/"Wyses Tot Toenadering": Aspekte Van Liminalitelt En Labirinte
Abstract The purpose of this article is to explore some matters of liminality relevant to labyrinths. To this end, the discussion opens by considering some implications of the way liminality is defined before moving on to an examination of labyrinths...
"Hell's View": Van De Ruit's Spud-Changing the Boys' School Story tradition?/"Hell's View": Van De Ruit Se Spud-'N Omwenteling in Die Tradisionele Skoolverhaal Vir Seuns?
Abstract The article identifies salient features of Van de Ruit's novels "Spud: a wickedly funny novel" (2005) and "Spud--the madness continues" (2007) and compares them with the corresponding motifs commonly found in histoncal British boys' school...
Iconicity as the Key to the Poetry of Nelly Sachs (1891-1970)/ikonisiteit as Sleutel Tot Die Digkuns Van Nelly Sachs (1891-1970)
Abstract In her poetry Nelly Sachs tried to overcome all obstaclesi in order to speak about the unspeakable. Words that could adequately embody the horrors of the Nazi concentration camps were lacking. Nevertheless, it was necessary to speak about...
Lente-Opwelling in Die Herfs
Spies, Lina. 2010. Tydelose gety. Pretoria: Protea Boekhuis. 84 p. Prys: R120,00. ISBN: 978-1-86919-383-6. Lina Spies is 'n erkende en veel gebloemleesde Afrikaanse digter wat ook bekendheid verwerf het as kritikus, vertaler (onlangs van die Nederlandse...
Middeleeuse Gravin Veg in Afrikaans
Van Rijckeghem, Jean-Claude & Van Beirs, Pat. 2011. Jonkvrou. Pretoria: Protea Boekhuis. 254 p. Prys: R140,00. ISBN: 978-1-86919-501-4. Jonkvrou is 'n historiese roman wat, hoewel dit ook as 'n jeugroman geklassifiseer is, toeganklik is vir...
Moet Ek Skryf ...?
Strydom, Amanda. 2011. Kaalvoet: liedtekste. 2e uitg. Pretoria: Protea Boekhuis. 79 p. Prys: R140,00. ISBN: 978-1-86919-429-1. Amanda Strydom vra telkens aan die begin van elke hoofstuk: "Moet ek skryf ..." Die jong digter se ongetwyfeld, "Ja"....
Political Rewrittings of the Our Father Prayer in Four Afrikaans poems/Politieke Herskrywings Van Die Ons(e) Vader-Gebed in Vier Afrikaanse Gedigte
Abstract The utilisation of religious elements is a prominent trend in Afrikaans poetry--often in service of the political struggle, for example during the apartheid years. In this article four rewritings of the "Our Father" prayer are examined,...
Postcolonial Travel Accounts and Ethnic Subjectivity: Travelling through Southern Africa/Postkoloniale Reisvertellings En Etniese Subjektiwiteit: Reistogte Deur Suider-Afrika
Abstract This article deals with three recent South African travelogues, to wit Sihle Khumalo's "Dark continent: my black arse (2007) and "Heart of Africa: centre of my gravity" (2009), and Steven Otter's "Khayelitsha: umlungu in a township" (2007)....
Teksredaksie: Ontmoetingspunt Van Teorie En Taalpraktyk
Carstens, W.A.M. & Van der Poel, Kris. 2010. Teksredaksie. Stellenbosch: Sun Press. 543 p. Prys: R300,00. ISBN: 978-1-920338-29-9. Die verskyning van Teksredaksie is om verskeie redes belangrik. In die eerste plek is dit 'n handboek in Afrikaans...
The Modern Self as Puppet in Woyzeck on the Highveld/Die Moderne Self as Toneelpop in Woyzeck on the Highveld
Abstract This article undertakes a semiotic investigation of identifications of the self in terms of a specifically South African modernism, via an exploration of an adaptation of Georg Buchner's "Woyo zeck". William Kentridge's production of "Woyzeck...
Three Protagonists in B.W. Vilakazi's "Ezinkomponi" ("on the Mine compounds")/Drie Protagoniste in B.W. Vilakazi Se "Ezinkomponi" ("in Die Mynkampongs")
Abstract In this poem the great Zulu poet B.W. Vilakazi is preoccupied with the surreal scene of a gold mine compound in the 1940s Johannesburg, and reflects on the three protagonists of the drama that plays out in front of him: the miners, mine...
Wit Mans: Verlede, Hede, Toekoms
Krog, Willem, 2011. Wit mans: verlede, hede, toekoms. Preotoria: Protea Boekhuis. 164 p. Prys: R140,00. ISBN: 978-1-86919-440-6. Hierdie teks vertel die verhaal van Jaco Malan, 'n selfgemaakte tycoon, wat terugkyk op sy lewe in die ou Suid-Afrika,...
Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.