Suvremena Lingvistika

Articles from Vol. 33, No. 66, July

Central European Cognitive Linguistics Conference 2008 Dubrovnik, 30. Rujna -1. Listopada 2008
Central European Cognitive Linguistics Conference odrzana je u Dubrovniku 30. rujna i 1. listopada ove godine. Konferenciju su i ovaj put zajedno organizirali Sveuciliste u Zagrebu i Sveuciliste u Osijeku, pod nazivom Cognitive Linguistics between...
Diachronic Investigations of False Friends/ Dijakronijska Istrazivanja Lcaznih Parova
1. Introduction Although the topic of false friends has been exploited for almost a century (Koessler and Derocquigny 1928, Ivir 1968, Nilsen 1977, Chamizo Dominguez and Nerlich 2002) (2), ever since Koessler and Derocquigny gave them this name...
Dialect Change: Convergence and Divergence in European Languages
Auer, P., Hinskens, F., and Kerswill, P., eds. Dialect Change: Convergence and Divergence in European Languages, Cambridge University Press, Cambridge, 2005. Pod utjecajem razlicitih strukturalnih, drustvenopolitickih i sociopsiholoskih cimbenika...
Forensic Linguistics
John Olsson Forensic Linguistics Continuum, New York 2008.-str. IX + 256 Izdavanje drugog, dopunjenog i izmijenjenog izdanja knjige Johna Olssona Forensic Linguistics iz 2004. godine potaknuto je aktualnoscu tematike, odnosno, forenzicne lingvistike...
Heinz Vater: Einfuhrung in Die Zeit-Linguistik, Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2007 (Fokus; Band 33), 128 Str
Iako je knjiga pod nazivom Einfuhrung in die Zeit-Linguistik Heinza Vatera objavljena vec 1991. godine i do 1994. godine dozivjela tri ponovljena izdanja, u predgovoru ove knjige autor navodi da su se u meduvremenu pojavili brojni radovi o >>...
Iz Iskustva Lingvistickoga Casopisa (METM-08)
U Splitu je od 11. do 13. rujna 2008. godine odrzan medunarodni skup METM-08 posvecen problematici uredivanja znanstvenih casopisa (v. rubriku Kronike). Prvi put je casopis Suvremena lingvistika sudjelovao na tom skupu izlaganjima u dvije panel-diskusije...
Linguistische Textanalyse
Klaus Brinker Linguistische Textanalyse Erich Schmidt Verlag, Berlin 2005.-str.179 Sesto, preradeno i dopunjeno izdanje knjige Klausa Brinkera Linguistische Textanalyse iz 2005. predstavlja primjerima potkrijepljen uvod u osnovne pojmove i metode...
Ljiljana Saric - Wiebke Wittschen Rjecnik Sinonima Hrvatskoga Jezika
Ljiljana Saric - Wiebke Wittschen Rjecnik sinonima hrvatskoga jezika Zagreb, Jesenski i Turk, 2008.-str. 1006 Sinonimni je hrvatski rjecnik ugledne hrvatske jezikoslovke na radu u inozemstvu Ljiljane Saric i njezine tadasnje suradnice pri obradbi...
Matea Birtic, Unutarnja Struktura Odglagolskih Imenica U Hrvatskome Jeziku, Institut Za Hrvatski Jezik I Jezikoslovlje, Zagreb, 2008., 197 Str
Jedna od temeljnih postavki generativne lingvistike, ona o urodenome jezicnom daru, ucinila je pojam jezicne moci nezaobilaznim dijelom svih lingvistickih istrazivanja unutar toga pravca. Brojni su generativni morfolozi utvrdili da je ista jezicna...
Mediterranean Editors and Translators Meeting 2008 Split, 11 -13. Rujna 2008
Od 11. do 13. rujna ove godine na Medicinskom fakultetu u Splitu odrzana je konferencija Mediterranean Editors and Translators Meeting 2008 (METM 2008). Mediterranean Editors and Translators (MET) volonterska je, neprofitna i interdisciplinarna...
New Perspectives on Medieval Celtic Prose I Celto-Slavica III
U Dubrovniku je od 15. do 17. rujna 2008. godine odrzan tecaj New Perspectives on Medieval Celtic Prose, u organizaciji Ranka Matasovica s Odsjeka za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Stefana Zimmera sa Sveucilista u Bonnu. Proucavanje...
Pronoun Choice and Grammaticality in Yoruba-English Code-switching/Izbor Zamjenice I Gramatikalizacija U Prebacivanju Kodova U Jorupskom Engleskom
1. Introduction It is a generally attested feature of code-switched grammars that functional elements from the host language dominate those of the other substrates in the resultant grammar (Myers-Scotton 1993, Pfaff 1979). The same phenomenon is...
Rasprave Instituta Za Hrvatski Jezik I Jezikoslovije
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovije Knjiga 33 (2007), Zagreb 2008.-str. 556 U ovome je broju na 556 stranica rasporedeno dvadeset i pet clanaka, sedamnaest prikaza i osvrta te kratke obavijesti u zasebnoj rubrici. Svi su tekstovi...
The Indo-Aryan Languages, Uredili George Cardona I Dhanesh Jain, Routledge, 2007, Str. XXIII+1061
Dosad je sveukupno u Routledge Language Family Series objavljeno 18 naslova. Knjiga o infloarijskim jezicima prvi je put objavljena 2003. Izdanje iz 2007. je u mekom uvezu, s ispravcima tiskarskih gresaka iz prvog izdanja i popisom dodatne bibliografije,...
The Morphological Adaptation of Lexical Loan words/Morfoloska Adaptacija Posudenica
0. Istrazujuci germanizme (1) u kajkavskome knjizevnom jeziku (2), analizirali smo i njihovu prilagodenost sustavu jezika primatelja na morfoloskoj razini. Pri tome se pokazalo nuznim odstupiti od dosadasnjih, u hrvatskome dodirnom jezikoslovlju uobicajenih,...
The Sixth International Conference Formal Approaches to Balkan and Slavic Languages (FASSBL08) -- Dubrovnik, 25.-28. Rujna 2008
U Dubrovniku je od 25. do 28. rujna odrzana gesta medunarodna konferencija posvecena formalnim pristupima balkanskim i juznoslavenskim jezicima Formal Approaches to Balkan and Slavic Languages (FASSBL08). Konferenciju su organizirali Zavod za lingvistiku...
Why Shift? Focus on Sabah and Sarawak/Cemu Pomak? O Sabahu I Sarawaku
1. Introduction The term language shift was coined by Fishman (1964) to describe a speech community's lack of habitual use of its heritage language. This generally occurs due to competition from a regionally and socially more powerful (or numerically...
Words and Other Wonders
Dirk Geeraerts Words and Other Wonders. Papers on Lexical Semantic Topics Mouton de Gruyter, Berlin, 2006.-str. 493 Dirk Geeraerts je profesor lingvistike na Sveucilistu Leuven u Belgiji. Bavi se razlicitim leksikoloskim pitanjima iz kuta kognitivne...
Zrinjka Glovacki-Bernardi, August Kovacec, Ranko Matasovic, Milan Mihaljevic, Dieter W. Halwachs, Karl Sornig, Christine Penzinger, Richard Schrodt: Uvod U Lingvistiku, 2., Prosireno Izdanje, Skolska Knjiga, Zagreb, 2007., 293 Str
U svom drugom izdanju Uvod u lingvistiku dopunjen je poglavljem o genetsko-tipoloskoj lingvistici, ciji je autor Ranko Matasovic, a popisi literature prosireni su vaznim djelima objavljenima nakon izlazenja prvog izdanja knjige, kao i naslovima vaznima...
Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.