Magazine article Strategic Finance

Welcome New CMAs!

Magazine article Strategic Finance

Welcome New CMAs!

Article excerpt

The following IMA members became a CMA between October 1, 2016, and October 31, 2016.

Haytham Mohamed Saeed Moursy Aboelseoud

Kamran Arshad

Mariam Maher Mounir Asaad

Mariano Atares

Mahmoud Ahmed Awad

Yawen Bie

Lingling Cai

Xiaohong Cao

Xueli Cao

Fares Chahrour

Hongyan Chen

Jiajia Chen

Jing Chen

Jun Chen

Lingfang Chen

Mingda Chen

Xia Chen

Xiaopeng Chen

Ka Yu Cheung

Haixiang Chi

Henri Lomeus Nerona Chin;

Chengjing Chu

Hayyan Derki

Jichao Dong

Yanna Du

Mahmoud Galal Eldamasy

Tarek El-Habbab

Luca Eller

Yasmine Gamal Essawi

Guangquan Fang

Xuan Fang

Sukari Farrington

Yan Feng

Caixia Gan

Srinivas Rao Gandham

Chunxiang Gao

Ting Gao

Ya Gao

Yonglin Gao

Yunlong Gao

Jai Kirit Gathani

Rita Joseph Germany

Patrick Gillis

Yanqiu Gu

Wei Gui

Wen Guo

Shenouda Samir Hakim

Mohamad Hallak

Jing Han

Lijuan Han

Linyi Han

Changli Hao

Ruijun Hao

Shuqin Hao

Jianing He

Yuting He

Kehong Huang

Prabhu Srikala Iruvail

Arseniy Ivanov

Li Ji

Xuewen Ji

Jing Jia

Li Jia

Hailing Jiang

Haitao Jiang

Jianjun Jiang

Qianying Jin

Yingmei Jin

Yingshi Jin

Zhu Jin

Velmurugan Kanniappan

Khaled Kawas

Houssam Kazimi

Muhammad Rauf Khan

Anand Krishnamurthy I

Meiying Lai

Danli Li

Fadong Li

Fei Li

Guohui Li

Guoqiang Li

Hongwei Li

Hua Li

Huabiao Li

Huijin Li

Jing Li

Ling Li

Min Li

Na Li

Shengyun Li

Wenjian Li

Xiangyong Li

Xinhui Li

Xuepeng Li

Xueping Li

Ying Li

Yongyao Li

Yuanjing Li

Jing Liang

Jufen Liang

Jinqun Lin

Yanfeng Lin

Zichun Lin

Chun Liu

Dahua Liu

Honggang Liu

Jia Liu

Jie Liu

Liu Liu

Qingqing Liu

Sheng Liu

Wenwu Liu

Xi Liu

Xiaopei Liu

Xudong Liu

Yin Liu

Zhihong Liu

Jie Lu

Jingjia Lu

Juan Luo

Lan Luo

Xin Luo

Yuanfang Luo

Xiaodi Lv

Xiaoqing Lyu

Yan Ma

Bolun Meng

Seetha Menon

Siddharth Menon

Islam Fathy Abdelfattah Mohamed

Nard Hartney Saringan Molina

Malcolm Claudius Monteiro

Magdalena Mueller

Jonathan Mummert

Fatma Mohamed Naguib

Linh Nguyen

Elmer Maslog Odtojan

Tanya R. Oetken

Huan Ou

Kepei Pan

Lili Pan

Yafeng Pei

Lei Peng

Lixin Peng

Yongjun Peng

Weiliang Qi

Xiang Qiao

Boran Qiu

Ziquan Qiu

Shanshan Qu

Jianjun Ren

Xinghe Ren

Yue Ren

Esmeralda Resendiz Oloarte

James Rhinerson

Frennie Genita Rodrigues

Antonio Giuseppe Rodriguez

Xigui Rong

Lin Ruan

Anisha Ruia

Hana Salih Abdelaziz Salih

Angela Marie Schopa

Erhan Senel

Ananyo Sengupta

Arangan Senthilkumaran

Yujie Sha

Shazin Shahabudeen

Marwa Ibrahim A. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.