Magazine article Strategic Finance

WELCOME, NEW CMAs!

Magazine article Strategic Finance

WELCOME, NEW CMAs!

Article excerpt

The following IMA members became CMAs between February 1 and February 28, 2018.

Ingi Hassan Abdel Hakim Charaf

Omar N. Abudhaim

Anas Mohammad Abu-Taleb

Ahmed Matar Alalawi

Mohammed Salah Aleissa

Shabeer Ali

Jujie An

Nan An

Muhammed Shabeer Arayapurath

Hussien Mohammed Assem

Jie Bai

Ibrahim Mansour Ballal

Tineke Bartelet

Alhassan Mansour Mohamed Bayomy

Rene Bertapelle

Mark Bieri

Jaclyn Boyd

Ying Cai

Irfan Cetin

Guillaume Charrier

Chan Chen

Dan Chen

Fengxia Chen

Hongrui Chen

Hui Chen

Jianping Chen

Jie Chen

Jing Chen

Kai Chen

Kanmin Chen

Peiyuan Chen

Qiong Chen

Wanchun Chen

Wuyao Chen

Xiaowei Chen

Xuehui Chen

Yanan Chen

Yanbin Chen

Yaojia Chen

Ying Chen

Yunlong Chen

Peijie Cheng

Zhiyuan Cheng

Muhammed Arafan Cheruvot

Terence Chigwada

Zhenying Cui

Morgan Shaye Davis

Denice De Groot

Quanhong Deng

Farida Deserwala

Lauren Desmond

Abdelrahman Mohamed Diab

Jianhong Ding

Bingxin Dong

Christoph Dopf

Genia Felisa Baani Ecuan

Mary Angelyn Enoy Elagor

Mohanad Abd El-Aty Abd El-Naby

Fan Fan

Juan Fan

Xiu Fang

Yu Fang

Yan Fei

Ann Geleen Valeroso Felix

Chong Feng

Ruirui Feng

Yating Fu

Vijayalakshmi Gandhi

Po Gao

Xin Gao

Prakash Gautam

Nicoline Van Gerrevink

Hala Hassan Ghazi

Yiting Gu

Youlou Gu

Wenwen Guo

Xiaoxia Guo

Sameen Hamid

Disha Han

Fu Han

Junying Han

Ling Han

Xiaodan Han

Xuelian Han

Yujing Han

Mohamed Adam Haram

Attiqa Hassan

Gang He

Jing He

Yahua Hong

Zachary A. Horner

Xiaole Hou

Danhua Hu

Hongfei Hu

Jingyue Hu

Lei Hua

Famin Huang

Haixia Huang

Huajing Huang

Linlin Huang

Qiang Huang

Xianwu Huang

Xiaoyan Huang

Xin Huang

Xuewei Huang

Yingchang Huang

Yinghua Huang

Youbin Huang

Yuandong Huangfu

Ahmed Abd elfattah Ibrahim

Meiling Ji

Shaolong Ji

Xiaoyan Jia

Chao Jiang

Hao Jiang

Chunpei Jin

Jialiang Jin

Wennan Jin

Zakiyyabi Kallankunnan

Vildana Kaltak

Weijie Kang

Mohammed Rashid Karadan

Essam Mohammed Khalil Khalil

Asfandyar Khan

Muhammad Khan

Julie Klapperich

Xiangying Kong

Amjath Ali Kootungal Parambil

Amrou Elsayed Gamal Kouraim

Mohammed Jaseem Kudukkil Vazhangate

Joseph Kuzhippillil Vincent

Maria Jesusa Sison Lacson

Meizhen Lan

Nathan Larson

Han Ngoc Le

Pei Yeo Joe Lee

Shuliang Lei

Yu Lei

Yunhong Lei

Chao Li

Chenling Li

Chun Li

Chunhua Li

Fengyun Li

Guyin Li

Hong Li

Hongxia Li

Jiang Li

Jing Li

Jingqi Li

Jun Li

Li Li

Lijun Li

Man Li

Meilan Li

Meiyu Li

Mengyu Li

Qiudan Li

Qiuzi Li

Woran Li

Xin Li

Xue Li

Yan Li

Yanbing Li

Yilin Li

Yuqing Li

Zhenjiang Li

Chu Liang

Guodong Liang

Jingjing Liang

Shanshan Liang

Feiran Liao

Haihong Lin

Huai Lin

Jin Lin

Jun Lin

Yijun Lin

Shuping Ling

Bei Liu

Chengjun Liu

Haitao Liu

Hui Liu

Jing Liu

Ke Liu

Li Liu

Min Liu

Qiong Liu

Shu Liu

Tianqin Liu

Wencai Liu

Xiaojun Liu

Xiguo Liu

Xin Liu

Xuan Liu

Yang Liu

Yiwen Liu

Yue Liu

Yujuan Liu

Zhe Liu

Zhiyan Liu

Bin Lu

Bing Lu

Guangfen Lu

Shuling Lu

Fashuang Luo

Fengling Luo

Huozhen Luo

Lili Luo

Lisha Luo

Minghua Luo

Minghui Luo

Shengfang Luo

Ying Luo

Huan Lyu

Chunmei Ma

Jing Ma

Jun Ma

Wenhua Ma

Trisha Kaye Dela Cruz Manahan

Chenhui Mao

Lijuan Mao

Glicy Sara Mathew

Susan Mendy

Yan Meng

Muhammad Jahanzeb Mian

Degang Ming

Shashidhar Mishra

Nastasia Morcos Pares

Vineesh Kottukkal Narendran

Huina Ning

Lei Niu

Lijie Niu

Danying Ou

Baihe Ouyang

Qiaochen Pan

Suhail Panakkal

Wenyuan Pang

Bobbi Michelle Paternico

Suneesh Paul

Lin Peng

Ning Peng

Xing Peng

Yao Peng

Zhenzhen Peng

Tien NT Pham

Lara Myka Gucilatar Puchero

Kelley Michelle Pund

Jingjing Qi

Ying Qian

Xiaoya Qiao

Wenwen Qin

Yue Qin

Cheng Qiu

Runhua Qu

Yuliang Qu

Liyu Quan

Jemarie Radin Ramos

Dana Rancour

Kyle Reese

Cui Ren

Soorajkumar Sabu

Jose Rommel Sorilla Sarabia

Fares F. …

Search by... Author
Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

Oops!

An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.