Lainnir a' Bhauirn: The Gleaming Water : Essays on Modern Gaelic Literature

By Emma Dymock; Wilson McLeod | Go to book overview

3
Luasganach, neo-chàirdeil, sìorraidh: a’ mhuir agus
uisgeachan ann an sgeulachdan goirid Gàidhlig

Moray Watson


Ro-ràdh

Tha fios gu bheil uisge — ann an iomadach seagh — na ìomhaigh chudromach ann am bàrdachd Ghàidhlig. Bha sin fìor tro na linntean, agus chithear anns na caibideilean eile san leabhar seo gu bheil e fhathast fìor san latha an-diugh. Chan eil e idir duilich a thuigsinn carson a bhiodh seo mar a tha e: bha Gàidhlig riamh ga bruidhinn ann an coimhearsnachdan a bha gu mòr an crochadh air nàdar, leis nach robh bailtean mòra no ìmpireachd aig na Gàidheil. O chionn dà cheud bhliadhna no an còrr, tha a’ chuid as motha de na coimhearsnachdan Gàidhlig air a bhith suidhichte air oir na mara. Anns an fhicheadamh linn, thàinig a’ chuid mhòr den litreachas bho sgrìobhadairean às na h-eileanan: an t-Eilean Sgitheanach, eileanan Earra-Ghàidheal, agus na h-Eileanan Siar. Leis an sin, tha tòrr iomraidhean air lochan, aibhnichean agus, gu h-àraidh, air a’ mhuir anns a’ bhàrdachd. Mar a sgrìobh Michelle NicLeòid, agus i a-mach air bàrdachd Leòdhais:

Tha a’ mhuir ri faicinn agus ri cluinntinn bho cha mhòr gach baile agus
clachan ann an Eilean Leòdhais. Tha beò-shlàinte, biadh, toileachas
agus bròn rim faighinn aiste, agus mar sin chan eil e na chùis-iongnaidh
gu bheil a’ mhuir a’ nochdadh gu tric mar ìomhaigh agus cuspair ann
am bàrdachd Leòdhais. (NicLeòid, 2003, td. 121)

Sa chaibideil seo, nithear cnuasachadh air ficsean seach bàrdachd sa Ghàidhlig, airson sealltainn mar a thathar a’ dèiligeadh ris an aon seòrsa thèamannan agus ìomhaigheachd ann an riochd eadar-dhealaichte. A bharrachd air a’ cheangal a tha ann eadar am ficsean agus a’ bhàrdachd, a thaobh ìomhaigheachd agus cuspairean, tha ceangal ann cuideachd eadar rosg ficseanail sgrìobhte agus sgeulachdan bho bheul-aithris. Agus,

-41-

Notes for this page

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this page

Cited page

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited page

Bookmark this page
Lainnir a' Bhauirn: The Gleaming Water : Essays on Modern Gaelic Literature
Table of contents

Table of contents

Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this book

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this book
 • Bookmarks
 • Highlights & Notes
 • Citations
/ 195

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.