Lainnir a' Bhauirn: The Gleaming Water : Essays on Modern Gaelic Literature

By Emma Dymock; Wilson McLeod | Go to book overview

9
Duanairean Gàidhlig, poilitigs an eadar-theangachaidh
agus taisbeanadh na Beurla: ath-sgrùdadh

Wilson McLeod

Ann an 1998 sgrìobh mi aiste caran connspaideach san iris litreachail Chapman air ceistean co-cheangailte ri eadar-theangachadh bàrdachd Ghàidhlig, agus gu h-àraidh cruth nan co-chruinneachaidhean dà-chànanach a bha a’ sìor fhàs na bu chumanta aig an àm. Cha robh mi a’ càineadh eadar-theangachadh a-muigh ’s a-mach, mar a bha cuid a’ dèanamh dheth; bha mi a’ moladh gum bu chòir bàrdachd Ghàidhlig a thaisbeanadh ann an diofar dhòighean, is chan ann dìreach mu choinneimh teacs Bheurla a bha, an sùilean cuid co-dhiù, na dhàn seach na eadar-theangachadh.

’S e a chuir gu sgrìobhadh mi cruth trì co-chruinneachaidhean bàrdachd — le Meg Bateman, Rody Gorman agus Aonghas MacNeacail — a chaidh fhoillseachadh leis a’ chompanaidh Polygon ann an 1996 agus 1997. Cha robh ach fìor bheag de Ghàidhlig ri fhaicinn anns na leabhraichean seo. Cha robh facal Gàidhlig air an còmhdach-cùil, a mhìnich nàdar an leabhair agus a thug seachad eachdraidh-beatha ghoirid air an ùghdar; nochd a h-uile teacs dà uair, air an làimh chlì agus air an làimh dheis, anns an aon seòrsa clò (leis a’ Bheurla air an duilleig dheis, a tha a’ glacadh sùil an leughadair). A rèir coltais b’ iad na bàird fhèin a rinn na teacsaichean Beurla, ach cha deach sin innse. Dh’agair mi mar a leanas:

Presenting this poetry in such a fashion has serious consequences. The
two texts can be understood as two functionally equivalent versions of
the same thing, the same ideal ‘original’ — the difference being essen-
tially one of format, like the difference between the compact disc and
the vinyl version of ‘the same’ record. Or the two texts can be seen as two
distinct and different compositions, two ‘originals’ of essentially identical
legitimacy and importance, each the fruit of the author’s labour, and not
necessarily dependent on one another. What no longer seems a realistic

-133-

Notes for this page

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this page

Cited page

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited page

Bookmark this page
Lainnir a' Bhauirn: The Gleaming Water : Essays on Modern Gaelic Literature
Table of contents

Table of contents

Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this book

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this book
 • Bookmarks
 • Highlights & Notes
 • Citations
/ 195

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.