Heinz Vater: Einfuhrung in Die Zeit-Linguistik, Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2007 (Fokus; Band 33), 128 Str

By Scukanec, Aleksandra | Suvremena Lingvistika, July 2008 | Go to article overview

Heinz Vater: Einfuhrung in Die Zeit-Linguistik, Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2007 (Fokus; Band 33), 128 Str


Scukanec, Aleksandra, Suvremena Lingvistika


Iako je knjiga pod nazivom Einfuhrung in die Zeit-Linguistik Heinza Vatera objavljena vec 1991. godine i do 1994. godine dozivjela tri ponovljena izdanja, u predgovoru ove knjige autor navodi da su se u meduvremenu pojavili brojni radovi o >> gramatickome vremenu << u njemackome jeziku, pa se upustio u korjenito preradivanje svoje knjige. Nova je knjiga nastala na temelju predavanja o lingvistici prostora i vremena odrzanih na SveuciliStu u Kolnu. Knjiga Einfuhrung in die Zeit-Linguistik (Uvod u lingvistiku vremena) sastoji se od predgovora i sljedecih osam cjelina: Einfuhrung (Uvodni dio, str. 1-11), Zum Konzept der Zeit (O konceptu vremena, str. 12-31), Zeitreferenz (Referencija vremena, str. 32-40), Tempus (Vrijeme, str. 41-80), Tempusrelationen in Texten (Vremenski odnosi u tekstovima, str. 81-87), Aspekt und Aktionsart (Gramaticki aspekt i nacin vrSenja glagolske radnje, str. 88-102), Temporaladverbiale (Prilozne oznake vremena, str. 103-107) te Zusammenfassung und Ausblick (Sazetak i smjernice za daljnja istrazivanja, str. 108-109). Na kraju knjige nalazi se opsezna bibliografija, popis kratica obradenih parametara vremena i ostale kratice.

Uvodni je dio podijeljen u cetiri poglavlja. U prvome se poglavlju naslovljenom Thematik und theoretische Grundlagen (Tematika i teorijske postavke) autor bavi pojmom vremena. Vrijeme definira kao srediSnji aspekt ne samo naSega zivota ved i cijeloga svemira. Svi se nalazimo u vremenu i ne mozemo od njega pobjeci. NaglaSava kako isto vrijedi i za prostor, ali je vrijeme apstraktnije i zagonetnije cak i za znanstvenike. UsporedivSi tako dvije temeljne kognitivne domene, vrijeme i prostor, Vater dolazi do predmeta proucavanja lingvistike vremena, a to su jezicno oznacavanje vremenskih koncepata i odnosa. Rijec je o interdisciplinarnom podrucju kojim se, osim jezikoslovlja, bave i filozofija, logika, fizika, psihologija i povijest. Autor dodaje kako je predmet proucavanja ove knjige najuze povezan sa semantikom i kognitivnom lingvistikom, te navodi osnovna pitanja i probleme o kojima de biti rijeci u ovoj knjizi: opis koncepta vremena, koji se vremenski fenomeni i odnosi odrazavaju u jeziku, po cemu se razlikuju jezicna sredstva za izrazavanje referencije vremena od onih za izrazavanje referencije prostora, koji se problemi javljaju prilikom interpretacije vremenskih odnosa u jeziku, koja su prostorno-vremenska jezicna sredstva univerzalna, a koja su ogranicena na pojedine jezike, koji je odnos izmedu referencije vremena i referencije zbivanja, te koji su vremenski izrazi gramatikalizirani. U drugome poglavlju autor istrazuje znacenje vremena u svakodnevnom zivotu i nacin na koji covjek poima vrijeme. Znacenje prostora i vremena ocituje se i u komunikaciji, primjerice u jezicnim izrazima koji se ucestalo koriste u svakodnevnom govoru (dati prostora, pravovremeno). Vater nadilazi okvire lingvistike i analizira upotrebu pojma vremena cak i u glazbi (Bachova kantata) i knjizevnosti (Thomas Mann, Joseph Roth i drugi).

U trecem se poglavlju dimenzija vremena analizira u kontekstu jezika. Kada je rijec o vremenskim i prostornim odnosima, svi jezici svijeta imaju citavu lepezu mogucnosti njihova izrazavanja. Pritom se razlikuju gramaticka i leksicka sredstva. Kao gramaticka sredstva za izrazavanje prostornih odnosa navode se padezi (primjerice ablativ i lokativ u latinskome), a vremenskih gramaticka vremena i aspekti. Leksicka su sredstva za izrazavanje i prostornih i vremenskih odnosa u njemackome jeziku prijedlozne fraze ili prilozi, a vremenski se odnosi mogu izraziti i zavisnim recenicama. No cesto je teSko povuci oStru granicu izmedu gramatickih i leksickih sredstava Sto moze dovesti do problema u analiziranju vremenskih oblika o cemu autor detaljnije govori u daljnjim poglavljima.

U cetvrtom su poglavlju uvodnoga dijela objaSnjeni pojmovi referencije i deikse. Za pojam referencije autor iznosi tumacenja Fregea, Lyonsa, Bierwischa, Jackendoffa i Schwarza, a za deikse Buhlera, Rauha i Ehricha. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited article

Heinz Vater: Einfuhrung in Die Zeit-Linguistik, Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2007 (Fokus; Band 33), 128 Str
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this article
 • Highlights & Notes
 • Citations
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.