Functions of the Dati (Se) + Infinitive Construction in Croatian from a Grammaticalization perspective/Funkcionalne Varijante Konstrukcije Dati (Se) + Infinitiv U Hrvatskom Jeziku + U Okviru Gramatikalizacije

By Szentesi, Orsolya Zagar | Suvremena Lingvistika, December 2011 | Go to article overview

Functions of the Dati (Se) + Infinitive Construction in Croatian from a Grammaticalization perspective/Funkcionalne Varijante Konstrukcije Dati (Se) + Infinitiv U Hrvatskom Jeziku + U Okviru Gramatikalizacije


Szentesi, Orsolya Zagar, Suvremena Lingvistika


Uvod

Cilj je ovoga rada da ustanovljivanjem i usustavljivanjem mogucih funkcionalnih i znacenjskih okvira glagolskog izraza dati (se) + infinitiv osvijetlimo njegova relevantna distinktivna obiljezja u svakom od tih okvira--prije svega na morfosintaktickom, a prema potrebi i na leksicko-semantickom planu. Pretpostavka je, naime, da se konstrukcija dati (se) + infinitiv moze realizirati u cak nekoliko gramatickih okvira u kojima nastupaju razlicita morfosintakticka pravila (npr. konjugabilnost po licu glagola dati, zamjenjivost infinitiva sa da + prezent itd.), razlicite semanticke znacajke drugih leksickih sastavnica recenice (npr. subjekt kao oznacitelj zivog/nezivog), kao i obavezna gramaticka i sintakticka obiljezja na razini recenice (subjekt kao agens/pacijens, besubjek-tnost recenice, red rijeci i sl.). Ovisno o aktualnome regulativnom okviru u kojemu se konstrukcija dati (se) + infinitiv realizira mogu se uociti razlike u njezinoj znacenjskoj funkciji u recenici, s tim da te razlike proizlaze prije svega iz visestrukih interpretacijskih mogucnosti samoga glagola dati (se), dok funkcija infinitiva u pojedinim okvirima realizacije ostaje nepromijenjena, jer u konstituiranju znacenja recenice infinitiv sudjeluje sa svojim zadanim leksickim sadrzajem. Vazan je pritom cimbenik da na taj nacin konvencionalizirane razlicite funkcije glagola dati (se) ostaju unutar ili blizu konceptualne domene izvornog znacenja glagola dati, pa cijelu pojavu raslojavanja znacenja odabrane konstrukcije mozemo smatrati razvojem paralelnih polisemicnih znacenja, koji u konacnici projicira i moguci razvoj homonimije.

1. Teorijsko polaziste, povezana istrazivanja

Jezicne procese koji dovode do funkcionalne divergencije glagola dati (se) u konstrukciji s infinitivom, mozemo zorno osvijetliti u okvirima procesa gra-matikalizacije, prema kojoj funkcionalnolingvisticki pravci u zadnjih nekoliko desetljeca pokazuju osobito zanimanje. S druge strane, uvrstavanje infinitiva uz glagol dati mozemo razmotriti i u sklopu procesa infinitivizacije, kako se to odvija u hrvatskom jeziku, a taj postupak--slicno mehanizmima gramati-kalizacije--takoder pokazuje mnogo univerzalnih svojstava koja nalazimo i u drugim jezicima.

Semanticko ispraznjavanje jezicnih elemenata--gramatikalizacija

Za opis razvoja viseznacnosti odredenog sklopa jezicnih elemenata osobito prikladne metode pruzaju funkcionalni pravci u lingvistici. Dok su se formalisticke teorije, smatrajuci jezik autonomnim sustavom apstraktnih konstrukcija, koncentrirale na opis sustava pravila s pomocu kojega se formiraju i prepoznaju gramaticki korektne recenice, funkcionalna lingvistika ne pristupa formi kao apstraktnom entitetu, nego joj u opisu uvijek pridruzuje i njezino aktualno jezicno (kontekstualno) i izvanjezicno (diskurzivno i situativno) okruzenje. Zbog toga se naglasena pozornost upucuje cinjenici da jezicne jedinice uvijek nastupaju u kontekstu drugih jezicnih elemenata, a to okruzenje moze utjecati na njihove funkcije (2). Kako funkcija i znacenje dobivaju bitnu ulogu u opisu, razumljiv je interes funkcionalne lingvistike prema razlicitim procesima promjena znacenja. U tom je smislu i za nasu temu osobito vazan teorijski okvir proces gramatikalizacije koji od zadnje trecine dvadesetog stoljeca privlaci posebnu istrazivacku pozornost (npr. Lehmann 1982, Hopper-Traugott 1993, Bybee-Pagliuca-Perkins 1994, Der 2004. i sl.).

Proces gramatikalizacije kao jedan od najvaznijih pokretaca jezicnih promjena ugrubo se moze odrediti kao postupak tijekom kojega leksicki elementi u odredenome jezicnom okruzenju postaju gramatickima, odnosno gramaticki primaju novija gramaticka znacenja (Der 2004:182) (3), pri cemu, barem u kanonskim slucajevima, slijedom modificirane funkcije izvornoga jezicnog elementa mogu nastupati i neke formalno--strukturne promjene u njegovu obliku. U skladu s funkcionalistickim gledanjem na jezicni sustav procesom gramati-kalizacije upravljaju izvanjezicni razlozi koji su ukorijenjeni u kolektivnome ljudskom iskustvu o svijetu. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited article

Functions of the Dati (Se) + Infinitive Construction in Croatian from a Grammaticalization perspective/Funkcionalne Varijante Konstrukcije Dati (Se) + Infinitiv U Hrvatskom Jeziku + U Okviru Gramatikalizacije
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this article
 • Highlights & Notes
 • Citations
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.