We Are Aware-Creative Writing, Concrete Poetry and Writers' Resistance/ Ons Kyk Vanself-Kreatiewe Skryfkuns, Konkrete Poesie En 'N Verset Teen Skrywersnorme

By Kleyn, Leti | Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies, April 2012 | Go to article overview

We Are Aware-Creative Writing, Concrete Poetry and Writers' Resistance/ Ons Kyk Vanself-Kreatiewe Skryfkuns, Konkrete Poesie En 'N Verset Teen Skrywersnorme


Kleyn, Leti, Literator: Journal of Literary Criticism, comparative linguistics and literary studies


In this article, the focus is on the artist's book--Sanity on the line--a catalogue of individual work (of students) compiled from a cut-up poetry project that was exhibited as part of the Transgressions and boundaries of the page artist's book project. Amongst others, the phenomenon known as concrete poetry, which was developed by Hunley (2007) as an alternative approach to teaching through the creative art of writing workshop method, is explored. Furthermore, a few individual works in the cut-up poetry project are discussed by relating them to existing South African examples of concrete poetry. A strong focus is placed on examples from Afrikaans literature as well as the work of Willem Boshoff and Wopko Jensma.

In hierdie artikel word daar gefokus op die kunstenaarsboek Sanity on the line--'n katalogus van individuele (studente-)werk saamgestel uit 'n snipperdigprojek wat as deel van die kunstenaarsboekprojek Oor die einders van die bladsy uitgestal is. Daar word onder meer gekyk na die fenomeen bekend as konkrete poesie, wat deur Hunley (2007) as 'n alternatiewe onderrigbenadering tot die kreatiewe skryfkunswerkswinkelmetode ontwikkel is. Vervolgens word enkele individuele werke in die snipperdigprojek bespreek deur onder meer verbandhoudende elemente daarvan in bestaande Suid-Afrikaanse voorbeelde van konkrete poesie te ondersoek. Daar word sterk gefokus op onder andere voorbeelde uit die Afrikaanse letterkunde en die werk van Willem Boshoff en Wopko Jensma.

'[O]ns [word] deur die oog gelei en verlei om op die rym af te lees' (Opperman 1959:100).

Die meeste van daardie goed [kykafrikaans] is geskryf om te doen wat mense se jy nie moet doen nie. As hulle se jy moet ekonomies skryf, dan het ek te veel woorde gebruik. As hulle gese het jy moet dit en dit doen, dan het ek presies die teenoorgestelde probeer doen. So dis meer 'n verset teen skrywersnorme. Dis ook 'n politieke verset.--Willem Boshoff (aangehaal in Marais & Kleyn 2007).

Inleiding

In die kunstenaarsboekprojek Oor die einders van die bladsy (NWU 2009-2011) word daar in 'n paar van die werke van poetiese tekste gebruik gemaak, onder andere die volgende:

* Louisemarie Combrink se reeks Hidden narratives--digters of vertalers se soeke na betekenis in 'n nuwe taal.

* Leon de Villiers se Delikaat--20 liefdesgedigte op vragmotorbinne- en -buitebande.

* Franci Greyling se Tinboektoe foe-waarin die Middelste Meisiekind haar poskaarte in gedigvorm skryf;

* Leti Kleyn se Sanity on the line--'n versameling snippergedigte. (1)

* Hennie Meyer se 'Beurspeur', 'Winkel van wanklanke vol I' en Sakdoek as boek--konkrete poesie in die vorm van 'gevinde gedigte' in 'n beursie, 'n vuurhoutjieboksieboek en 'n sakdoekboek.

* Alwyn Roux se Die gedig as 'n vreemdeling se graf- prosagedig op x-straalfoto gedruk; en

* Paul Schutte se Boom van my lewe--lewensverhaal in omdigting deur Heiina du Plooy.

In hierdie werke word gedigte aangebied op 'n visuele wyse wat in so 'n mate van die tradisionele sienings van die poesie--sover dit aanbieding betref--wegbreek dat enkele van hierdie werke ook as konkrete poesie beskou kan word.

In die (Suid-)Afrikaanse letterkunde--maar ook internasionaal--is daar tot dusver min waardering vir konkrete poesie mtgespreek en is Willem Boshoff tot op hede die enigste visuele kunstenaar (ook digter) wat plaaslik 'n versameling konkrete gedigte in boekvorm die lig laat sien het (vergelyk ook die mening van Michelson in Wildman [1969:vii-xi] vir internasionale opvattings). Kykafrikaans (1980) (2) was vir die destydse leser so onverstaanbaar dat dit nie verkoop het nie. Die uitgewer het Boshoff se boek gratis weggegee as 'n klant boeke vir meer as 'n sekere bedrag bestel het (Boshoff in onderhoud met Siebrits 2007a:17). Tot aan die begin van die negentigerjare het Boshoff se bundel ook nie werklik enige erkenning geniet nie (Boshoff in onderhoud met Siebrits 2007a:40). …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited article

We Are Aware-Creative Writing, Concrete Poetry and Writers' Resistance/ Ons Kyk Vanself-Kreatiewe Skryfkuns, Konkrete Poesie En 'N Verset Teen Skrywersnorme
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this article
 • Highlights & Notes
 • Citations
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.