ÇAlisanlarin Kurumsal Itibara Iliskin Algilari Ve Bu Algilarin ÖRgütsel Kivanç, ÖRgütsel Baglilik Ve Is Tatmini ÜZerindeki Etkileri: Dogu Marmara Bölgesi Plastik Ambalaj Sanayi ÜZerinde Bir Arastirma/Employee Perceptions of Corporate Reputation and Impact of the Perceptions on Organizational Pride, Organizational Commitment and Job Satisfaction: A Study on the East Marmara Region Plastic Packaging Industry

By Çekmecelioglu, Hülya Gündüz; Dinçel, Güler | Business and Economics Research Journal, April 1, 2014 | Go to article overview

ÇAlisanlarin Kurumsal Itibara Iliskin Algilari Ve Bu Algilarin ÖRgütsel Kivanç, ÖRgütsel Baglilik Ve Is Tatmini ÜZerindeki Etkileri: Dogu Marmara Bölgesi Plastik Ambalaj Sanayi ÜZerinde Bir Arastirma/Employee Perceptions of Corporate Reputation and Impact of the Perceptions on Organizational Pride, Organizational Commitment and Job Satisfaction: A Study on the East Marmara Region Plastic Packaging Industry


Çekmecelioglu, Hülya Gündüz, Dinçel, Güler, Business and Economics Research Journal


1. Giris

Globallesme, bilgiye ulasim hizinin artmasi, iletisim araçlarinin çesitliligi, reklâm doygunlugu, ürünün metalasmasi, paydaslarin giderek daha seçici ve hareketli olmasi gibi çevresel degiskenlerde meydana gelen degisim, kurumsal itibarin tüm isletmeler açisindan giderek öneminin artmasinda etkili olmaktadir (Fombrun, Van Riel, 2003). Kurumsal itibar ile ilgili yapilan son arastirmalar, kurumsal itibarin isletmenin önemli stratejik kaynaklarindan biri oldugunu (Flanagan, Shaughnessy, 2005) ve örgütsel performansi arttirdigini göstermektedir (Fombrun, Stanley, 1990; Roberts, Dowling, 2002; Shaimsie, 2003). Kurumsal itibar, örgütün çesitli alanlardaki niteliklerine baglidir (Ager, Piskorski, 2001; Teece vd., 1997). Bu nitelikler isletmelerin "mal ve hizmetler, çalisma ortami, liderlik ve vizyon, sosyal sorumluluk, isletmenin duygusal çekiciligi ve finansal performans gibi" alanlardaki özellikleri ve çalismalarindan olusmaktadir. Bütün bu özellikler, örgütün çekiciligini saglamakta ve insan kaynagi açisindan isletmeyi çalisilmaya deger kilmaktadir. Isletmenin dis paydaslari, daha çok mal ve hizmetin kalitesi ile finansal performans açisindan degerlendirme yaparken, iç paydaslar olarak çalisanlar, daha çok örgütün kimlik özelliklerine (yönetimin tutumlari, çalisma ortami) iliskin degerlendirmeler yapmaktadir (Carmeli, 2005).

Kurumsal itibar, isletmenin paydaslarla etkili iletisiminin sonucunda olusur ve itibarin yönetilmesinde çalisanlar önemli bir yere sahiptir. Isletmenin kurumsal itibari ile çalisanlari arasindaki iliskiler aslinda iki yönlüdür. Çalisanlar isletme paydaslarinin algilarinin biçimlendirilmesinde etkili oldugu gibi, diger yandan isletmenin kamu tarafindan algilanan itibarindan da etkilenirler. Kamuda belirli bir itibara ve statüye sahip bir isletmede çalismak, çalisanlarin kendilerine duyduklari saygiyi etkileyerek (Turban, Cable, 2003) ise iliskin tutum ve davranislarini etkiler. Kurumsal itibar ile çalisanlar arasindaki iliskinin diger yönü ise, kurumsal itibarin olusturulmasinda çalisanlarin rolünün önemsenmesi ve bu yolla çalisanlarin kamu ile etkili iletisiminden yararlanarak, isletmede güçlü bir kurumsal itibarin insa edilmesidir. Bu nedenle, kurumsal itibarin olusturulmasinda, çalisanlarin katilimlarinin saglanmasi, ise iliskin tutum ve davranislarinin dikkate alinmasi önemlidir (Helm, 2011). Bu düsünce ve davranislar çalisanlarin, müsteriler ve kamu ile kurdugu iletisimin niteligine yansiyacaktir. Çalisanlarin isletme ve is ortamina iliskin olumlu is tutum ve davranislari, müsterilere daha kaliteli hizmet vermelerini ve isletmelerinden kivançla bahsetmelerini saglayabilecektir. Özellikle hizmet sektöründe çalisanlarin müsteriler ile kurduklari iletisimin niteliginden dolayi çalisanlar, isletmenin kurumsal itibarin insasinda önemli bir rol oynarlar. Kurumsal varlik ya da deger yaratilmasinda, çalisanlarin rolü özellikle pazarlamada içsel marka yönetimi literatüründe vurgulanmakta ve bu rol çalýþanlarýn marka ile ilgili davranýþlarý ve paydaþlara verilen marka sözünün yerine getirilmesi ile ilgili süreç olarak tanýmlanmaktadýr. Farklý sektörlerde faaliyet gösteren iþletmelerin kurumsal itibar ile ilgili özellikleri farklý olacaðýndan paydaþlarýn bu iþletmelere iliþkin kurumsal itibar algýlayýþlarý da farklý olacaktýr. Paydaþlarýn kurumsal itibara iliþkin deðerlendirmeleri sonucunda, olumlu bir kurumsal itibarýn oluþmasý ise, çalýþanlarýn örgütle özdeþleþmelerini saðlayarak örgütlerinden kývançla bahsetmelerine (Dutton, Dukerich, 1991; Cialdini vd., 1976; Carmeli, 2005) iþ tatmini ve örgüte baðlýlýk duymalarýna ve beraberinde örgütün performansýnýn bir bütün olarak artarak, rekabet avantajý saðlamasýna katkýda bulunacaktýr.

Türkiye'de kurumsal itibar ile ilgili araþtýrmalar incelendiðinde, konu ile ilgili bazý araþtýrmalar olduðu görülmektedir. Bu araþtýrmalardan biri olan, Kamaþak ve Bulutlar (2008), tarafýndan yapýlan araþtýrmada, iletiþim iklimi ile algýlanan kurumsal itibar iliþkisinde iþ tatmininin aracýlýk rolü incelenmiþ, çalýþanlarýn iletiþim iklimine iliþkin pozitif algýlarýnýn iþ tatmini düzeyini yükselterek, kurumsal itibara yönelik algýyý güçlendirdiði saptanmýþtýr. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited article

ÇAlisanlarin Kurumsal Itibara Iliskin Algilari Ve Bu Algilarin ÖRgütsel Kivanç, ÖRgütsel Baglilik Ve Is Tatmini ÜZerindeki Etkileri: Dogu Marmara Bölgesi Plastik Ambalaj Sanayi ÜZerinde Bir Arastirma/Employee Perceptions of Corporate Reputation and Impact of the Perceptions on Organizational Pride, Organizational Commitment and Job Satisfaction: A Study on the East Marmara Region Plastic Packaging Industry
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this article
 • Highlights & Notes
 • Citations
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.