??????? ??????? ????? ?? ???????? ????? ???????? ?? ????????? ??????????? Esipp

By Jurtoski, Filip | The Journal of Special Education and Rehabilitation, July 1, 2017 | Go to article overview

??????? ??????? ????? ?? ???????? ????? ???????? ?? ????????? ??????????? Esipp


Jurtoski, Filip, The Journal of Special Education and Rehabilitation


Во теκот на изминатите две години, МНЗА одржа три обуκи κои беа наменети за ро- дители на деца со АСН преκу учество во Еразмус плус проеκтот „Еднаκвост и со- ци?ална инκлузи?а преκу позитивно ро- дителство". Првите три обуκи беа спро- ведени од κолеги од Англи?а и Кипар во училиштата ПОУ „Златан Сремец" и ПОУ „Иднина" во Сκоп?е. Четвртата обуκа се одржа во ПОУ „Маца Овчарова" - Велес κаде за првпат тренерите беа од Републиκа Маκедони?а. Обуκата се одржа на 18 и 19 ?уни, со почетоκ во 10 часот. Тренери κои ?а одржаа обуκата беа д-р ?асмина Трошансκа, Ана Шиκалесκа и φилип ?уртосκи. За вре- ме на обуκата беа предадени шест модули κои обработуваат различни тематиκи за де- цата со АСН. Овие теми беа одбрани преκу претходно извршено истражува?е чи?а цел беше да се отκрие κои модули би саκале да ги посетуваат родителите на деца со АСН, да дознаат пове?е и да го зголемат своето знае?е за своите деца. Беа присутни трина- есет родители.

Обуκата ?а отвори проф. д-р Владимир Тра?κовсκи, им се заблагодари на родите- лите за нивниот интерес и присуство и го претстави проеκтот и неговите цели. Д-р ?асмина Трошансκа започна со обуκата и започна да го предава првиот модул под на- слов „Вовед во аутистичниот спеκтар на нарушува?е". По κратκа дисκуси?а и пау- за, φилип ?уртосκи започна со вториот мо- дул од обуκата „Разбира?е и справува?е со предизвиκувачκото однесува?е", а потоа по κратκа пауза, Ана Шиκалесκа ?а заврши сеси?ата со модулот за „Справува?е со сен- зорната чувствителност". За време на обу- κата, родителите поκажаа голем интерес за истите, беа κонстантно аκтивни и отворени за дисκуси?а и споделуваа свои сопствени исκуства κаκо поме?у себе таκа и со трене- рите. Првиот ден сеси?ата заврши во 15:30 часот. На 19 ?уни започна втората сеси?а од обуκата во 10 часот. Втората сеси?а започна со предава?ето на д-р ?асмина Трошансκа за модулот „Комуниκаци?а и не?зиното вли?ание врз однесува?ето", по што φилип ?уртосκи продолжи со вториот модул за втората сеси?а „Позитивни пристапи κон соци?алниот разво? и интераκци?а", доде- κа втората сеси?а ?а заврши Ана Шиκалесκа со модулот за „Значе?ето на визуелната струκтура и не?зината имплементаци?а". За време на дисκуси?ата, родителите го ис- κажаа своето задоволство од обуκите и ?а исκажаа сво?ата благодарност за спрове- дува?ето на истите во Велес. Исто таκа, из- рази?а желба да се спроведуваат што е мож- но поголем бро? обуκи од ово? вид биде??и навистина имаат потреба и сеκогаш саκаат да дознаат пове?е за своите деца. Тимот на ЕСИПП им се заблагодари за нивниот ин- терес и за пофалните зборови κои беа упа- тени до целиот тим. Тимот им соопшти деκа ?е се одржат уште две ваκви обуκи, но во различи градови и во ноември ?е се одр- жи κонференци?а во Сκоп?е на κо?а се сите поκанети.

φилип ?УРТОСКИ1

Институт за дефеκтологи?а, φилозофсκи фаκул- тет Сκоп?е, Републиκа Маκедони?а

Примено: 28.6.2017

Прифатено: 4.7.2017

Адреса за κореспонденци?а:

φилип ?УРТОСКИ

Универзитет „Св. Кирил и Методи?" φилозофсκи фаκултет, Институт за дефеκтологи?а

Бул. „Γоце Делчев" 9а, 1000 Сκоп?е

Е-пошта: fillip_jurtoski@hotmail.com

HOSTING THE FOURTH PARRENT TRAINING THROUGH THE PROJECT FOR POSITIVE PARENTING - ESIPP

Filip JURTOSKI1

Faculty of Philosophy, Institute of Special Education and Rehabilitation - Skopje, Republic of Macedonia

Recived: 28.06.2017

Accepted: 04. …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited article

??????? ??????? ????? ?? ???????? ????? ???????? ?? ????????? ??????????? Esipp
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this article
 • Highlights & Notes
 • Citations
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.