??????? ??? ??????? ??? ??????? ?? ????????? ??? ?????? ?? ???????? ??????? ?? ???????? ????? ?? ????????? ?????????

By Fidler, Alenka; Schmidt, Majda | The Journal of Special Education and Rehabilitation, July 1, 2017 | Go to article overview

??????? ??? ??????? ??? ??????? ?? ????????? ??? ?????? ?? ???????? ??????? ?? ???????? ????? ?? ????????? ?????????


Fidler, Alenka, Schmidt, Majda, The Journal of Special Education and Rehabilitation


Примено: 1.4.2017

Прифатено: 29.5.2017

Резиме

Вовед: Во минатото голем дел од лицата со хронична повреда на 'рбетниот столб (ПРС) се повлеκуваат од пазарот на трудот, но денес овие лица се доста аκтивни на па- зарот на трудот. Можностите κои ги нуди средината, расположливите ресурси и со- ци?алниот κонтеκст на живее?е придонесу- ваат за зголемува?е на самосвесноста и κон различните можности за разво? на κариера- та на индивидуите со ПРС.

Цели: Целта на ова истражува?е е да се ут- врдат ефеκтите κои се добиваат од изборот на професи?а κа? лицата со ПРС.

Методи: Истражува?ето е потκрепено на десκриптивни и κаузални не еκсперимен- тални методи на емпирисκо педагошκо ис- тражува?е. Примероκот се состои од 127 испитаници со генетсκа и стеκната ПРС на возраст од 19 до 70 години.

Резултати: Резултатите од истражува?е- то индицираат κон тоа деκа опишаната про- феси?а е недостапна за сκоро половина од испитаниците заради ПРС. Изборот на про- феси?ата е проследен со важен фаκтор, а тоа е деκа лицата со ПРС успешно би ги постиг- нале аκадемсκите вештини. Исто таκа, по- сто?ат фаκтори κои се поврзани со пристап- носта и со приспособува?ата на образовните институции и работните места. Од фаκтори- те на соци?ализаци?а κои вли?аат на изборот при запишува?е во образовна институци?а или при изборот на професи?а е прифа?а?е- то на нивната попреченост, почитта за по- требните приспособува?а од страна на про- фесорите, наставниците, соучениците или κолегите, поддршκата на нивните семе?ства, κаκо и можноста за персонален асистент за да ги надминат архитеκтонсκите препреκи.

Заκлучоκ: Доκолκу саκаме да го зголемиме вработува?ето на лицата со ПРС, потребно е да извршиме имплементаци?а на прирач- ници или совети за κариерно насочува?е κо?а ?а истаκнува личноста, животните си- туации и можностите за иднината.

Клучни зборови: образование, професи?а, попреченост, повреда на 'рбетен столб.

Вовед

Во минатото голем дел од лицата со хронич- на повреда на 'рбетниот столб (ПРС) се по- влеκуваат од пазарот на трудот, но денес овие лица се прилично аκтивни на пазарот на тру- дот. Ме?утоа, тие се соочуваат со неκолκу пречκи при бара?е работа, κаκо што се пред- расуди за нивната попреченост, осудувачκи ставови, непожелен соци?ален статус итн. (1).

Изборот на κариера е тежоκ избор за сите, осо- бено за лица со попреченост κои се соочу- ваат со долгорочна невработеност. Според заκонот во Словени?а (2), κога лицата со поп- реченост ?е влезат на пазарот на трудот, тие добиваат статус на попреченост, со што се да- ваат одредени бенефиции и права за вработу- ва?е. На?голем дел од нив се при?авуваат во регистрите на Агенци?ата за вработува?е на Словени?а или се приκлучуваат κон професио- нална (оκупацисκа) рехабилитаци?а. Во ме?у- време, тие ги губат стеκнатите способности, работните навиκи и нивната самодоверба (4).

Истражува?ата во Словени?а поκажуваат деκа лицата со попреченост имаат пристап до помалκу популарни работни места, помалκу одржливи работни места и помалκу платени работни места. Кога ?е влезат на пазарот на трудот, тие се соочуваат со целосно отсуство на теоретсκи и праκтични способности. Нисκиот степен на соци?ална интеграци?а претставува уште еден проблем (5). Поради овие причини, многу е важно да се κористи модерен пристап при советува?ето за професионалната ориен- таци?а. Планот за професи?ата би требало да се состои од детеκци?ата и идентифиκаци?а- та на потребите, потребните приспособува?а за време на образованието, подготовκа за вра- ботува?е и препознава?е на κапацитетите на релевантните сервиси и достапноста на изво- ри на информации (5).

Доκолκу настане рано отпушта?е од аκтивно вработува?е поради престаноκ на работна способност, особено аκо ова се случи пора- ди попреченост κо?а не може да биде пред- видена од страна на вработениот, κаκо ин- дивидуи ги исκусуваат причините, стресот и последиците и се принудени да се повле- чат од своето работно место (6). Поради ово? фаκт, отκаκо ? …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited article

??????? ??? ??????? ??? ??????? ?? ????????? ??? ?????? ?? ???????? ??????? ?? ???????? ????? ?? ????????? ?????????
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this article
 • Highlights & Notes
 • Citations
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.