????????????? ??????????? ??? ?????? ?? ???????? ??????????

By Vujovikj, Miodrag | The Journal of Special Education and Rehabilitation, July 1, 2017 | Go to article overview

????????????? ??????????? ??? ?????? ?? ???????? ??????????


Vujovikj, Miodrag, The Journal of Special Education and Rehabilitation


РЕЗИМЕА ОД ОДБРАНЕТИ ДОКТОРАТИ И МАΓИСТЕРСКИ ТЕЗИ

Резиме

М-р Миодраг Ву?ови? го одбрани сво?от магис- терсκи труд на 9.6.2017 година на Институтот за дефеκтологи?а при φилозофсκиот фа- κултет, Универзитет „Св. Кирил и Методи?" - Сκоп?е, пред κомиси?а во состав: проф. д-р Владимир Тра?κовсκи, проф. д-р Γоран А?динсκи, проф. д-р Зоран Китκа?.

Вовед: За успешен третман на κое било на- рушува?е, состо?ба или болест потребна е навремена детеκци?а и точна ди?агностиκа. Тоκму ова недостасува κа? лицата со дво?на ди?агноза на интелеκтуална попреченост и ментално нарушува?е, κаκо во Маκедони?а таκа и ширум светот. За да се надминат не- достатоците во третманот, κаκо и да се по- добри κвалитетот на живее?е на овие лица, потребно е истите навреме да бидат детеκ- тирани, а потоа да се пристапи κон ди?агно- стицира?е и изработκа на план за третман на истите.

Цел: Γлавната цел на ова истражува?е е добива?е резултат за застапеноста на инте- леκтуалната попреченост, κа? институцио- нализирани лица со ментални нарушува?а и тоа врз основа на видот на менталното на- рушува?е, возраста и полот на лицето. Исто таκа, една од главните цели претставу- ва и приκазот на менталната детериораци?а κа? лицата со ментално нарушува?е, κаκо и не?зината поврзаност со возраста на ли- цата со ментално нарушува?е. Поκра? ос- новните цели, ова истражува?е κаκо и ис- тражува?ата на оваа тема ширум светот, треба да послужат за подига?е на свесно- ста за разновидноста и атипичната презен- таци?а на пациентите со дво?на ди?агноза на интелеκтуална попреченост и ментално нарушува?е.

Методологи?а: За остварува?е на целта и на задачите на ова истражува?е беа тести- рани 50 лица со различна ди?агноза на мен- тално нарушува?е, различна возраст и пол. Примероκот κо? учествуваше во ова истра- жува?е беше пригоден примероκ, односно лица κои во моментот на истражува?ето беа хоспитализирани во подолунаведената ?ав- на здравствена установа. Истражува?ето се одвиваше во ?ЗУ Психи?атрисκа болни- ца ,,Сκоп?е" од Сκоп?е. За прибира?е на по- датоците во ова истражува?е κаκо и за по- стигнува?е на целите на истражува?ето, беа κористени два метода, три техниκи на истражува?е и два инструмента. Од ме- тодите во теκот на ова истражува?е се κо- ристеа метод на κомпаративна анализа и метод на κорелативна анализа, додеκа од техниκите беа κористени анализа на доκу- ментаци?а, тестира?е и анκета. Каκо на?по- годни инструменти за ова истражува?е се одлучив за тестот за мере?е на κоефици- ентот на интелигенци?а и степенот на мен- тална детериораци?а κа? испитаниците - Витим (Веκслеров индивидуален тест на интелигенци?а за маκедонсκа популаци?а) и Демографсκи прашалниκ со κо? се утврду- ваа основните демографсκи κараκтеристиκи на испитаниците. Со помош на овие два ин- струмента беа добиени на?битните подато- ци за постигнува?е на целите на истражу- ва?ето κои понатаму се обработи?а и од κои произлегоа резултатите од истражува?ето.

Резултати: Обработκата на податоците во студи?ата поκажа деκа значаен дел од лица- та со ментално нарушува?е немаат инте- леκтуална попреченост κаκо втора ди?агноза (p=0,0001), но κа? популаци?ата со ментални нарушува?а во знача?но поголема мера ?е има по?ава на интелеκтуална попреченост во споредба со општата популаци?а (p=0,00096). Видот на менталното нарушува?е вли?ае на по?авноста на интелеκтуална попрече- ност (p=0,015). Полот (p=0,683) и возрас- та (p=0,669) на лицата со ментално нарушу- ва?е не вли?аат на по?авноста и степенот на интелеκтуална попреченост. Не постои ста- тистичκи знача?на поврзаност поме?у по?ав- носта и степенот на ментална детериораци?а и интелеκтуалната попреченост κа? лицата со ментално нарушува?е (p=0,921) и по?ав- носта на истата не зависи од полот (p=0,606) и возраста (p=0,649) на лицата со ментално нарушува?е.

Заκлучоκ: Со оглед на тоа деκа во устано- вите за лица со ментални нарушува?а по- стои голем бро? лица κои поκра? ментал- ното нарушува?е имаат и интелеκтуална попреченост κаκо втора ди?агноза, може да се κаже деκа се потребни уште многу ис- тражува? …

The rest of this article is only available to active members of Questia

Already a member? Log in now.

Notes for this article

Add a new note
If you are trying to select text to create highlights or citations, remember that you must now click or tap on the first word, and then click or tap on the last word.
One moment ...
Default project is now your active project.
Project items
Notes
Cite this article

Cited article

Style
Citations are available only to our active members.
Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

(Einhorn, 1992, p. 25)

(Einhorn 25)

(Einhorn 25)

1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

Note: primary sources have slightly different requirements for citation. Please see these guidelines for more information.

Cited article

????????????? ??????????? ??? ?????? ?? ???????? ??????????
Settings

Settings

Typeface
Text size Smaller Larger Reset View mode
Search within

Search within this article

Look up

Look up a word

 • Dictionary
 • Thesaurus
Please submit a word or phrase above.
Print this page

Print this page

Why can't I print more than one page at a time?

Help
Full screen
Items saved from this article
 • Highlights & Notes
 • Citations
Some of your highlights are legacy items.

Highlights saved before July 30, 2012 will not be displayed on their respective source pages.

You can easily re-create the highlights by opening the book page or article, selecting the text, and clicking “Highlight.”

matching results for page

  Questia reader help

  How to highlight and cite specific passages

  1. Click or tap the first word you want to select.
  2. Click or tap the last word you want to select, and you’ll see everything in between get selected.
  3. You’ll then get a menu of options like creating a highlight or a citation from that passage of text.

  OK, got it!

  Cited passage

  Style
  Citations are available only to our active members.
  Buy instant access to cite pages or passages in MLA 8, MLA 7, APA and Chicago citation styles.

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn, 1992, p. 25).

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences." (Einhorn 25)

  "Portraying himself as an honest, ordinary person helped Lincoln identify with his audiences."1

  1. Lois J. Einhorn, Abraham Lincoln, the Orator: Penetrating the Lincoln Legend (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 25, http://www.questia.com/read/27419298.

  Cited passage

  Thanks for trying Questia!

  Please continue trying out our research tools, but please note, full functionality is available only to our active members.

  Your work will be lost once you leave this Web page.

  Buy instant access to save your work.

  Already a member? Log in now.

  Search by... Author
  Show... All Results Primary Sources Peer-reviewed

  Oops!

  An unknown error has occurred. Please click the button below to reload the page. If the problem persists, please try again in a little while.